Så händer det nåt!

"Så händer det nåt" är arbetsnamnet på en av de licentiatuppsatser som skrivs inom ramen
för den nationella forskarskolan med inriktning musikpedagogik.
Forskarskolan som är knuten till landets sex musikhögskolor skall under fem terminer lotsa tretton lärare i musik, från Malmö i söder till Piteå i norr, fram till en licentiatexamen.
Forskarskolan är en del i lärarlyftet i vilket verksamma lärare till 80 procent forskar inom kunskapsområdet musikaliskt lärande. Övriga 20 procent ägnas åt det ordinarie arbetet som lärare i musik.

 

"Så händer det nåt!
Annika Fahltin arbetar till vardags som lärare på Stockholm Musikpedagogiska Institut och tänker använda sin penna att teckna ner på vilket sätt ungdomars musikintresse och musikaliska kompetenser används i det vardagliga skolarbetet. "Så händer det nåt! Musik – en resurs för representation och kommunikation i skolans vardag", är arbetstiteln för Annikas text. Uppsatsen syftar till att belysa hur musikintresserade ungdomar använder sig av eget musicerande när de redovisar skolarbeten i andra skolämnen än musik. Annika berättar:

 

"Första meningen i avhandlingens titel är hämtad från en intervju med en grundskolelärare i samhällsorienterande ämnen. Han beskriver den uppmärksamhet och den örväntan som infann sig i klassrummet när några elever i nionde klass musicerade då de redovisade ett religionsavsnitt. Enr edovisning, som enligt läraren liksom eleverna, bröt av mot det normala – "det hände något i lektionssalen". Redovisningar i skolan består, som vi vet, vanligtvis av långa muntliga framställning som varieras "möjligtvis av att någon pekar på en plansch". Det är stimulerande att Annika vill dokumentera och diskutera musikens funktioner i interaktion med andra representationsformer i samband med redovisningar i skolan samt på vilket sätt eleverna och lärarna upplever dessa.

 

 

Etiketter: klassrum