Årsmöte 2024

MR - Musiklärarnas Riksförening                   
Årsmöte lördagen den 13/4 2024 kl. 13.00 - 15.00
Göteborg - Villa Belparc, Slottsskogen
Föreningen bjuder på lunch 12.00
Anmäl deltagande till musiklararnasriksforening@gmail.com  senast 1:e april

Föredragningslista

 • Årsmötets öppnande
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Fastställande av röstlängd
 • Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
 • Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 • Fastställande av föredragningslista
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av medlemsavgift
  Förslag: 100 kr/verksam, 50 kr/pensionär, gratis för studenter
 • Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
 • Förberedande information från valberedning och styrelse inför val
 • Val av föreningens ordförande och vice ordförande samt tre
 • styrelsemedlemmar och en suppleant.
 • Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 • Val av valberedning
 • Musiklärarnas Riksförenings kommande verksamhet, verksamhetsplan
 • Övriga frågor

a Öppen tidning för alla, belut ska fattas om vad som ska gälla kommande år
b Tidningen i pappersform även nästa höst?
c Ska vi ge möjlighet att för medlemmar att söka bidrag för lokala fortbildningar? Antal? Summa?
d Idéer från medlemmar, finns önskemål om nya fokusområden?
e MRs fortbildning, utvärdering och tankar/planer framåt. 

 • Årsmötets avslutning

 
Kungsbacka 24-02-03                                     
Lotta Liljered. Ordförande, MR
.

Läs hela inlägget »
Etiketter: årsmöte