Vad bedöms i ämnet musik?

Är en studie av musiklärares uppfattningar om musikundervisningens innehåll i relation till bedömning och betygsättning som gjordes av Christian Andersson och Jonathan Elcar 2010,

Syftet med studien är att nå en djupare förståelse för hur musiklärare i grundskolans senare år uppfattar musikundervisningens innehåll i relation till bedömning och betygsättning av eleverna.

De forskningsfrågor som ställs studien är: vilket innehåll anser musiklärare vara av vikt för elevers lärande i ämnet musik? Vad i lärandeprocessen bedöms och betygsätts, och på vilket/vilka sätt? Påverkar bedömning och betygsättning musiklärares val och behandling av undervisningsinnehåll? Metoden som har använts i studien är en kvalitativ intervjustudie där tre verksamma musiklärare i grundskolans senare år delar med sig av sina uppfattningar och livsvärldar.

Studiens resultat visar att musik är ett praktiskt skolämne som bygger på en social och kommunikativ basis, där elevers lärande sker genom aktivt deltagande och interaktion. Undervisningen består till stor del av ett gruppmusicerande med fokus på ackordsspel, då lärarna anser att eleverna kommer att ha nytta av denna kunskap i framtiden. Det är aktivt deltagande samt kvaliteten i elevernas musicerande som bedöms och betygsätts och bedömningen grundas på lärarnas observationer och anteckningar av elevernas prestationer under lektionerna. Bedömning och betygsättning påverkar musiklärares val och behandling av undervisningsinnehåll såtillvida att det är många kriterier som skall uppfyllas och detta medför att läraren ständigt måste granska eleverna.

Vi ser att det finns en komplexitet i att bedöma och betygsätta eleverna i ämnet musik och att kursplanen är väldigt omfattande i det avseendet att lärarna måste göra ett selektivt urval om vad som skall utgöra undervisningsinnehållet.

Etiketter: bedömning