Forskarskolan avslutad

Den nationella forskarskolan i musikpedagogik som har varit knuten till landets sex musikhögskolar,  har under fem terminer lotsat tretton lärare i musik, från Malmö i söder till Piteå i norr, fram till en licentiatexamen. Forskarskolan är en del i lärarlyftet där verksamma lärare till 80 procent forskat inom kunskapsområdet musikaliskt lärande, övriga 20 procent har ägnats åt lärararbete. Nu aä forskarskolan avslutad och studenterna har "levererat" sina texter.

Musikläraren ringde upp den vetenskapliga ledaren professor Cecilia Hultberg för att få lite mer kött på benen.

– Utfallet av Nationella forskarskolan i musikpedagogik är glädjande och mycket bra: Vi hade som uppdrag att utbilda 10 lärare till lic-examen. Vi antog 13 licentiander och hittills har 11 avlagt sina examina; en sökte efter ett år till en fullständig forskarutbildning, som hon kom in å, och hoppade därför av forskarskolan för lärare; en licentiand är långtidssjukskriven sedan i våras men har nu återupptagit studierna på deltid och förväntas bli klar under vårterminen 2012.

Sammantaget är därför resultatet av den nationella forskarskolan i musikpedagogik mycket bra. I flera andra forskarskolor har licentianderna behövt längre tid för att bli klara. Kvalitén i forskningsstudierna och licentiatuppsatserna står sig också  mycket väl, vilket blev tydligt vid en nationell konferens där licentiander/licentiater från de flesta forskarskolorna presenterade sin forskning.

– Hur har det fungerat med att arbeta på deltid och studera på heltid?

– Gemensamt för de allra flesta som vill studera fram till doktorsexamen är att de vill göra det på deltid och parallellt med studierna fortsätta att vara verksamma inom skolans område, som lärare med delvis nya uppgifter för att bidra till skolutveckling. Alla är mycket nöjda med sina forskarstudier och brinner för att använda sina nya kompetenser på detta delade sätt, både i skolan och i akademien.

– Hur har kommunerna och skolledarna tagit emot de forskarutbildade lärarna?

– De forskarutbildade lärarna är mycket viktiga för att bygga en välbehövlig brygga mellan praktik och forskning, vilket i sin tur har stor betydelse för att utveckla ämneslärarutbildning i musik. Bland skolhuvudmän, rektorer och andra beslutsfattare varierar både inställningen till dessa kompetenser och beredskapen att ta vara på den. Med tanke på att forskarskolorna för yrkesverksamma lärare syftar till att både bidra till skolutveckling och till att öppna nya karriärvägar för lärare, kan vi konstatera att det är mycket angeläget att strategier tas fram för att forskarutbildade lärares kompetens skall komma skolans område till del. Detta gäller för övrigt inte bara musikområdet utan generellt, eftersom licentiaterna från de andra forskarskolorna för yrkesverksamma lärare har gjort liknande erfarenheter.

– Hur har det gått med karriären för studenterna i forskarskolan?

– Efter sina avslutade studier har några av licentiaterna från vår forskarskola fått delvis nya uppgifter, men de flesta utan konsekvenser när det gäller lönen. En av dessa licentiater tar egna initiativ; resultat från hennes forskning har lett till direkta förändringar i undervisningen på hennes skola, och hon presenterar sin forskning för olika avnämare. En licentiat har sökt och fått en deltidstjänst med ansvar för den pedagogiska utvecklingen för skolans estetiska inriktningar.

Etiketter: forskarskolan