Bedömningsstöd i musik

Skolverket presenterar nu på på sin hemsida "Bedömningsstöd i musik".  Materialet ska dels stödja musiklärares bedömning och betygsättning och dels inspirera till kollegiala samtal om elevers musikprestationer. Stödet vänder sig i första hand till dig som är lärare i musik i grundskolans senare årskurser, men det kan användas av alla som vill få en fördjupad förståelse för musikämnets kunskapskrav.

Kärnan i bedömningsstödet utgörs av inspelningar av kompositioner och ensemblespel av elever i åk 9. Dessa autentiska elevarbeten beskrivs och bedöms i inspelade dialoger, baserade på flera musiklärares bedömningar. Inspelningarna kompletteras med en användarhjälp, texter som kopplar elevernas prestationer till betygsnivåer samt en forskningsbaserad text om bedömning av musicerande och musikskapande.

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/bedomning-i-grundskolan/bedomningsstod-i-amnen-i-grundskolan/bedomningsstod-musik-grundskolan