Ensemble med körsång

Kurskod: MUSENS0

Kursen ensemble med körsång omfattar punkterna 1—2 och 4—9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 4 och 6—9.

 

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Spel eller sång i ensemble på en grundläggande nivå.
 • Körsång på en grundläggande nivå.
 • Musicerande i noterad och gehörsbaserad musik.
 • Konstnärlighet och genrer i olika tider och kulturer.
 • Stildrag och kännetecken.
 • Instudering i grupp, till exempel stämövning, intonationsövning och repetitionsmetodik.
 • Grundläggande röstvård och metoder för det.
 • Grundläggande musikalisk bearbetning, till exempel att göra en andrastämma, välja instrumentering, kompstil, musikalisk form och disposition.
 • Grundläggande musikalisk gestaltning och kommunikation vid framträdande inför publik och i samarbete med andra.
 • Grundläggande hantering av musikteknisk utrustning med grundläggande begrepp inom ljudteknik och rumsakustik.
 • Ljudanläggning för repetition och konsert.
 • Mikrofonteknik och kabelhantering.
 • Analogt och digitalt ljud samt midi.
 • Digital bearbetning av musikaliskt material med olika inspelningstekniker.
 • Arbetsmiljö vid musikutövning, till exempel elsäkerhet, ergonomi, hörselvård och belysning.

 

Kunskapskrav

Betyget A

 • Eleven musicerar nyanserat och med säkerhet i ensemble och kör, efter komplexa notbilder och i styrd och fri gehörsbaserad musik. I sitt musicerande uppvisar eleven ett konstnärligt uttryck och följer med säkerhet genrespecifika krav.
 • Eleven tar ansvar för instuderingen, och det musikaliska resultatet är gott. Dessutom ger eleven välgrundade och nyanserade förslag på hur arbetet kan förbättras.
 • Eleven deltar i och redogör utförligt och nyanserat för några metoder för röstvård. Dessutom tar eleven initiativ till röstvård som utvecklar rösten.
 • Eleven gör en avancerad bearbetning av komplext musikaliskt material för den egna gruppen.
 • Eleven samarbetar med säkerhet samt tar ansvar vid gruppens musikframförande och i kommunikation med publik.
 • Eleven värderar med nyanserade omdömen innehållet i och dispositionen av musikframförandet och kommunikationen med publiken samt ger förslag på hur detta kan förbättras.
 • Eleven använder med säkerhet enkel musikteknisk utrustning för det egna musicerandet samt ger välgrundade och nyanserade förslag på hur gruppen bättre kan utnyttja musikteknisk utrustning även i olika konsertsituationer.
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för några arbetsmiljöfrågor som rör ensemblemusicerande och körsång samt ger välgrundade och nyanserade förslag på hur arbetsmiljön kan förbättras.

 

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

 

Betyget C

 • Eleven musicerar nyanserat och med viss säkerhet i ensemble och kör, efter notbilder och i styrd gehörsbaserad musik. I sitt musicerande uppvisar eleven ett konstnärligt uttryck och följer med viss säkerhet genrespecifika krav.
 • Eleven tar ansvar för instuderingen, och det musikaliska resultatet är tillfredsställande. Dessutom ger eleven välgrundade förslag på hur arbetet kan förbättras.
 • Eleven deltar i och redogör utförligt för någon metod för röstvård.
 • Eleven gör en bearbetning av musikaliskt material för den egna gruppen.
 • Eleven samarbetar med viss säkerhet samt tar ansvar vid gruppens musikframförande och i kommunikation med publik.
 • Eleven värderar med nyanserade omdömen innehållet i och dispositionen av musikframförandet och kommunikationen med publiken.
 • Eleven använder med viss säkerhet enkel musikteknisk utrustning för det egna musicerandet samt ger välgrundade förslag på hur gruppen bättre kan utnyttja musikteknisk utrustning.
 • Eleven redogör utförligt för några arbetsmiljöfrågor som rör ensemblemusicerande och körsång.

 

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

Betyget E

 • Eleven musicerar med viss säkerhet i ensemble och kör, efter enkla och kända notbilder och i enkel och styrd gehörsbaserad musik. I sitt musicerande uppvisar eleven ett visst konstnärligt uttryck och följer med viss säkerhet genrespecifika krav.
 • Eleven tar ansvar för instuderingen, och det musikaliska resultatet är tillfredsställande.
 • Eleven deltar i och redogör översiktligt för någon metod för röstvård.
 • Eleven gör en enkel bearbetning av enkelt musikaliskt material för den egna gruppen.
 • Eleven samarbetar med viss säkerhet samt tar ansvar vid gruppens musikframförande och i kommunikation med publik.
 • Eleven värderar med enkla omdömen innehållet i och dispositionen av musikframförandet och kommunikationen med publiken.
 • Eleven använder med viss säkerhet enkel musikteknisk utrustning för det egna musicerandet.
 • Eleven redogör översiktligt för några arbetsmiljöfrågor som rör ensemblemusicerande och körsång.