Kulturskoleutredningen

Kulturskoleutredningen är klar och betänkande ”En inkluderande kulturskola på egen grund” lämnades in till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och utbildningsminister Gustav Fridolin i slutet av oktorber.

Utredningens förslag i korthet:

  • Nationella mål för den kommunala kulturskolan ska införas.
  • Ett nationellt kulturskolecentrum ska inrättas som ett särskilt beslutsorgan inom Statens kulturråd med ansvar för en nationell uppföljning, att fördela statsbidrag och att främja erfarenhetsutbyte och samverkan.
  • Pedagogiska kandidatexamina inom fler konstformer behöver utvecklas för att bättre motsvara kommunernas kompetensbehov. Ämneslärarexamen, med inriktning mot de estetiska ämnena, bör öppna upp även mot kultur­skolan för att vara mer flexibel och motsvara kommunernas rekryteringsbehov av kombinationstjänster.
  • En yrkesexamen som leder till kulturskolepedagog, om 90 högskolepoäng, ska inrättas. En sådan yrkesexamen förutsätter konstnärliga förkunskaper om minst 90 högskolepoäng eller motsvarande.
  • Ett bidrag för regional samordning ska inrättas för att förbättra samverkan mellan kommuner och landsting, liksom kommuner emellan. Genom att bättre ta till vara de gemensamma resurserna kan kulturskolornas ­utveckling främjas.
  • Olika typer av stimulans­bidrag kan ge barn och unga ökad tillgång till en inkluderande kulturskola utifrån kommun­ernas varierande behov. Därför föreslår utredningen utvecklingsbidrag på 200 miljoner kronor, ett tidsbegränsat verksamhetsbidrag till kulturskola till kommuner med liten folkmängd och låg befolkningstäthet samt ett bidrag till kulturskoleverksamhet med nationell spetskompetens.
  • Forskning med inriktning mot kulturskoleområdet är eftersatt och utredningen föreslår därför en satsning på 20 miljoner kronor samt att en nationell forskarskola inrättas.
Läs hela utredningen
Etiketter: kulturskolan utredning