Sånghälsa i skolan

Forskargruppen Sånghälsa i skolan inleder 2021 ett femårigt projekt “Sånghälsa i skolan - en samhällelig angelägenhet”, finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW).

Sång är ett av våra äldsta och djupast rotade uttryck och följer människan från vaggan till graven. Sång har varit nära förknippat med skolan men har under flera decennier förflyttats från läroplanens mitt. Detta leder till att dagens skolbarn har små möjligheter att utöva sång och utforska sin röst utifrån egna förutsättningar, under ledning. Det aktuella kunskapsläget indikerar vinster mellan barns sångutveckling och andra områden. Trots det sker ned-prioritering av sång och musik i skolan. Barn anpassar sig automatiskt till den omgivande ljudmiljön och reflekterar därför sällan över sitt eget röst- och ljudbeteende. Röstforskning rapporterar att röstproblem hos barn ökar och skolan rapporteras ofta vara en bullrig arbetsplats. Här finns kanske samband med neddragen sång på skolschemat?

Skulle daglig sångaktivitet kunna stödja barns kognitiva och språkliga utveckling, skapa studiero och bidra till social sammanhållning? Det är en fråga som forskargruppen har i fokus. Forskning som undersöker länken mellan musik och hälsa i skolan är viktig för att bygga
kunskap kring kopplingen mellan musik, lärande och välbefinnande och för att förstå sångens plats i den svenska skolan.

Varför just sång? För barn i förskoleåldern är sång helt naturligt och självklart, och gynnar såväl gruppdynamik som individuell utveckling och självförtroende att våga ”ta plats” och göra sig hörd på ett naturligt sätt. Vad händer med barnen i de lägre åldrarna i den svenska grundskolan när sång och musicerande minskar?

Sång innehåller komponenter som kan förmodas stärka den språkliga förmågan men sångens effekt på språktillägnande är endast lite utforskad. Studien kommer att gå till så att lärare från slumpmässigt valda, likvärdiga skolor kommer att utbildas för att med stöd av skolans musiklärare strukturerat sjunga med barnen.
Forskargruppen kommer att följa barnens utveckling av sociala, språkliga och kognitiva förmågor, studiero samt välbefinnande och jämföra detta mot kontrollskola.

Vad är nytt? Det finns inga tidigare studier av detta slag. Originaliteten ligger dels i den tvärvetenskapliga kombinationen av forskarnas kompetenser, dels i den konkreta inter-ventionen som har potential att bli direkt implementerbar i daglig skolundervisning.

Forskningsprojektet strävar efter att bygga en evidensbaserad undervisningsmodell för sångundervisning som kan användas för att erbjuda sång för skolklasser inom de lägre åld-
rarna i grundskolan där studiero, kognitiv-, språklig-, emotionell- och social utveckling ligger i fokus. Vid projektets slut kommer insamlade data att lägga grunden för ett annat innovativt pilotprojekt med syfte att bidra till åtgärder för en optimal ljudmiljö för studiero och lärande i klassrum. Tanken är att skapa en klassrumsbaserad robot som med hjälp av artificiell intelligens (AI) kan hjälpa barn att skapa en optimal ljudmiljö.

Projektets hemsida: Forskning — Sjungande barn