1-5 enkät

Musiklärarnas Riksförening genomförde under vårterminen 2001 en enkätundersökning i skolor som har elever i skolår 1-5. Frågorna gällde antalet musiklärare på skolan, lärarnas behörighet, om musiksal fanns och utrustningen i denna. Enkäten skickades till 1200 skolor slumpvis utvalda genom Statistiska CentralByråns försorg. 622 skolor har svarat på enkäten. Svarsfrekvensen är alltså över 50% vilket måste anses vara tillfredställande. Uppgifterna har lämnats av skolledare.

 

Antalet musiklärare och lärare med musiklärarexamen

  • Av de 622 skolorna har 139 skolor ingen musiklärare.
  • Av de skolor som har musiklärare har 291, dvs hälften av de svarande, musiklärarexamen övriga annan lärarexamen.

 

Musiksal och dess utrustningsnivå

  • På 381 skolor finns musiksal. Denna kan vara allt ifrån "riktig musiksal", till aula, del av matsal, annan samlingssal, bibliotek mm.
  • 233 skolor, något mindre än hälften av svaren, anger att skolan inte har någon musiksal. Detta resultat blir än större om man lägger till alla skolor som har musik i andra sorters lokaler än musiksal.
  • 243 skolor anser att de har viss musikutrustning.
  • 59 skolor har bara Piano/Gitarr.
  • 145 skolor har mycket musikutrustning

 

Musikundervisningens organisation

559 skolor har fast lektionstid varje vecka. Flera skolor har svarat med fler än ett alternativ, dvs de kan ha både fast lektionstid, integrerad undervisning, projektundervisning och/eller annan form

 

Etiketter: undersökning 1-5