Estetiska programmet försvinner?

Frumtidsvägen - förslaget till en ny gymnasieskola - bekymrar och oroar. När MR läser vad skolverket skriver i sitt remissvar  tonar verkligen de mörka molnen upp sig.

"Skolverket tillstyrker att estetik och humaniora förläggs inom ett och samma program och framhåller att programmet enligt intentionerna är högskoleförberedande. Skolverket anser dock att förslaget framstår som en kompromisslösning och en sammanslagning av två program. l ett program som så 

tydligt består av tviisensskildad .'lar .en praktisk estetisk och en teoretisk kulturell del. har inte förutsättningar att fungera som en helhet. Intrycket av ett tudelat program förstärks av att olika regler {iireslass k.rg illa liir un al till programmet so lika delar diir halvan srrnr är riktad mttt en konstnärligt område kan ta hdnsln dr en till clcr c'n: speciella färdigheter.

Kraven på examensmål är att de ska ha en tydligt styrande funktion.i rka trdlighc-tenlt ir de elevers om påbörjar en utbildnings (,.h undr'rlettaf dr dem att fdrsti vad utbildningen s1 tiar trll. Examensmålet ska vara skrivet på programnivå men f, cn kunna anvåndas  på i inriktningsnivå. I ett program ir)nt iir så tudelat som i förslaget blir det svårt att skriva examensmål som är tydligt på inriktningsnivå.

 

Examensmaletti ir detta programm Asted i, enligt Skolverkets bedömning. betona en allmän högskolebehörighet. Examensmålet kommer därmed inte att kunna ha tillräcklig styrkraft. För att kunna svara på kravet som ställs på examensmål föreslår Skolverket därför att programmet ska vara rent högskoleförberedande  med samma urvalsregler a, lltsi endast betygsun al. Sktrlr erket tbreslir diirfcir att samtliga inriktningar fbr en rydligalg h(igsktrlettjrberedandek araktiir. Detta skulle
även gagna samtliga elever som har ett bredare humanistiskt intressei in r ad som a

återspeglar de traditionellt humanistiska inriktningama men som inte har de färdigheter som krävs för att bli antagna på ett estetiskt program i nuvarande system.


Den traditionella humanistiska utbildningen skulle därmed f fi en vdlbehrirl ig tiirnrelse. Ren färdighetsträning i dans, teater och musik kan erbjudas inom programfördjupningar istället för i inriktningar. Skolverket föreslår att de elever som vill ha en yrkesinriktad utbildning söker till en Nationell specialutbildning i dans. musik. teater eller bild och formgivning".

Företrädare för konstnärliga utbildningar har reagerat på Skolverkets skrivning om att programmet för estetik och humaniora inte har "förrutsätttningar att fungera som en helhet." Ovanstående och )ltrande som att  samtliga inriktningar för en tydligare högskoleförrberedand karaktär" och "ren färdighetsträning i dans. teater och musik kan erbjudas inom programfördjupningar i
ställlett för inriktningar", menar man kan tyda på såväl missförstånd som ren okunskap'

MR  anser att det utrymme som finns inom programfördjupningen näppeligen räcker till för att förbereda elevema för  högskolestudier vid de konstnärliga institutionerna. I den struktur som utredaren Anita Ferm föreslår verkar detta däremot fullt möjligt.

Det som oroar oss mest är kanske skrivningen att "elever som vill ha en yrkesinriktad utbildning söker till en Nationell specialutbildning i dans, musik, teater eller bild och formgivning".

 

Denna skrivning tyder på att Skolverket missförstått  det nuvarande estetiska programmet so ch högskolornas kompetensområden . MR  menar att det är i gymnasieskolan som eleverna skaffar sig sin yrkesförberedande utbildning. Det är i denna skolform som eleven får de nödvändiga konstnärliga färdigheterna för att kunna bli antagen till högskolan. Det är högskolan som ansvarar för den yrkesinriktade utbildningen. Konstnärlig utbildning är komplex och tidskrävande!

Vad gäller estetiskt lärande sällar MR sig till den grupp som menar att detta kunskapsområde måste vara en "obligatorisk rättighet" för samtliga elever i den svenska gymnasieskolan. Alla gymnasieelever måste få ta del av det estetiska kunskapsområdet!

Den 17 mars 2009 läggs propositionen om en ny gymnasieskola fram. Om vi för ett ögonblick tillåter oss att måla "fan på våggen", så kommer regeringen att presentera ett gymnasieprogram, som saknar estetiska ämnen i nuvarande omfattning'
Eleverna kommer att erbjudas en nationell specialutbildning i dans, musik, teater samt bild och formgivning utanför gymnasieskolans ram. Detta ligger i tiden. Tankarna r yms inom valfrihetens skola, som styrs av isolationistiska perspektiv. V ar och en för sig i all evighet. På detta borde väl även "fan" reagera?

Etiketter: gymnasium