Handlingsprogram - Tinnitus

Handlingsprogram för att förhindra tinnitus och hörselskador bland musiklärare :

 

Åtgärder på det nationella planet

 

Enkäten om hörsel och tinnitus bland musiklärare från nov. 1999 har visat på så alarmerande resultat att Musiklärarnas Riksförening anser att följande åtgärder måste vidtas för att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen :

 

Skolverket

 • arbetar för att hörselfrågor uppmärksammas mycket tydligare i skolan
 • utvärderar hur hörselfrågor tas upp i ämnet musik på skolenheterna
 • underlättar möjligheten för ettämneslärare i musik att komplettera sin utbildning med ett annat ämne

 

Musiklärarutbildningarna

 • ger hörselfrågorna en central plats i musiklärarutbildningen
 • arbetar för att medvetenheten om hörselfrågor höjs bland lärare och studenter
 • arrangerar kompetensutveckling / seminarier i hörselfrågor
 • initierar samarbete med hörselvårdsavdelningarna vid regionsjukhusen
 • anordnar regelbundna hörselkontroller för samtliga studenter

 

Personalorganisationerna centralt (Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet)

 • ålägger skyddsombuden att ta initiativ till efterklangsmätning av skolans musiksalar och att nödvändig akustikjustering utförs
 • ålägger skyddsombuden att hjälpa musiklärare att genomföra bullerdosmätning under pågående musikundervisning (via kommunens skyddsingenjörer).
 • OBS ! Skolans skyddsombud och lokalombud äger rätt att enligt Arbetsmiljölagen stänga för undervisning otjänliga lokaler.medverkar till att samtliga musiklärare erbjuds regelbundna hörselkontroller

 

Musiklärarnas Riksförening (MR)

 • arbetar för att resurser avsätts så att musikundervisningen kan bedrivas i grupper om högst femton eleve
 • rarbetar för att alla musiklärare får personliga hörselskydd för musik bekostade av arbetsgivarna
 • arbetar för att alla musiksalar förses med decibelmätare (ex. Sound Ear)
 • arbetar för att hörselskydd inskaffas på varje skola i sådan mängd att elever kan använda dem i samband med ensemblespel.