ISME i Bergen

Den tjugofemte världskongressen för musikutbildning som gick av stapeln i ett soligt Bergen 11-16 augusti blev något av en succé. 730 deltagare och ca 1000 musikanter från 52 länder och från samtliga kontinenter fick uppleva en härligt festlig öppningsceremoni som innehöll allt vad Norge hade att erbjuda av festivitas och musik. Drottning Sonja deklamerade, ackompanjerad av en blåsare i Brass Brothers, inledningsstroferna ur Sound of Music. Härligt, friskt, allvarligt, humoristiskt och av hög musikalisk kvalitet var också resten av inslagen i inledningskonserten.
Ett tidstypiskt tecken efter öppningsceremonien var bilden av människor från hela världen, som i Grighallens foajé via sina mobiltelefoner meddelade sig med sitt hemland.

 

Kongressens huvudfrågor
Världskongressen för International Society for Music Education, tog upp ett antal angelägna frågor. Musikens samhälleliga betydelse i det fredskapande arbetet och de skapande ämnenas roll för barn- och ungdomars intellektuella utveckling stod naturligvtis på agendan. Mångfald och integration var också givna föreläsnings- och diskussionsämnen under kongressen. Vad gäller musikens betydelse för människans generella kunskapsutveckling kan vi meddela att tillgängliga forskningsresultat inte på något sätt stödjer teorier om att musik skulle vara "bra" för intelligensen eller kunskapsinhämtandet i andra ämnen. Mozarteffektens vänner fick sig härvidlag ett antal slag på fingrarna.

 

Svenskt deltagande
Av de sammanlagt ca 500 föreläsningarna under kongressen, stod Norden för ett sjuttiotal. De svenska inslagen uppgick till ett tiotal. Bland dessa nämner vi:

Gunnar Heiling, Musikhögskolan i Malmö, redovisade sitt avhandlingsarbete, i vilket han under ett och ett halvt år följt ett brassbands musikaliska och sociala utveckling. Gunnars diskussion av faktorer som bandets konstnärliga utveckling, bristen på övningstid, betydelsen av dirigentens kompetens, orkestermedlemmarnas accepterande av de musikaliska målen mm., hittar vi också i hans avhandling: Play well and have fun.

Lennart Winnberg, Musikhögskolan i Göteborg, rönte ett mycket stort intresse med sitt "From ear to heart-koncept". Lennarts seminarium var nog det seminarium som hade flest deltagare under hela kongressen. Innehållet fokuserade lyssnandet, "utan störande teoretiska förklaringar", som den viktigaste komponenten i gehörsträningen.

Margaretha Grahn Stenbäck, presenterade den nya lärarutbildningen vid Linköpings universitet - den musiska lärarutbildningen. Denna förenar musik, bild, slöjd, drama i ett spännande lärarutbildningsalternativ.

Bo L. Nilsson, som nyligen doktorerat i vid Musikhögskolan i Malmö, presenterade sina forskningsrön vad gäller barns skaparkraft med hjälp av syntar och datorer.
Mycket intressant var det också att ta del av Alf Gabrielssons forskning om pojkars och flickors olika förmåga att uttrycka sig i och uppfatta känslor. SkanBeats jazz- och populärmusikverksamhet i högskoleutbildningen, som bl.a. presenterades av svenskarna Anders Rydlöv och Carl-Axel Anderson, Musikhögskolan i Malmö, var också ett uppskattat seminarium under kongressen.

 

Förkonferenser i Sverige

Veckan före varje ISME-kongress sammanträder de sk. "comissions". Det finns "commissions" för i stort sett samtliga områden inom musikutbildningssfären. Presentationen av aktuell musikpedagogiska forskning var i år förlagd till Musikhögskolan i Göteborg. Comission for Music in School and Teacher Education (MISTEC) hade sin sammandragning i Malmö. Från båda håll rapporteras ett ökande forskningsintresse för frågor som rör klassrummet och musik i den obligatoriska och frivilliga skolan. Detta tycker vi är mycket glädjande.

 

Nästa kongress
Många erfarna kongressdeltagare menade att Bergenarrangemangen var en av de bättre genom tiderna. Måtte detta inspirera Spanien och Teneriffa att 2004 överträffa norrmännen.
I den styrelse, som bl.a. skall planera för den kommande kongressen, invaldes rektorn för den konstnärliga högskolan vid Lunds universitet, Håkan Lundström. Vi gratulerar Håkan till uppdraget och hoppas att han förmår att kämpa för nordiska och svenska intressen vad gäller musikutövande och musikutbildning.

musikläraren hoppas också att alla lärare i musik någon gång under sitt yrkesverksamma liv får möjlighet att deltaga i en kongress av detta slag. Visserligen hade vi knappt råd att äta oss mätta på grund av den norska valutan, men på musik av den mångfald och variation som en världskongress visar, blir vi aldrig mätta.

Väl mött på Teneriffa 2004!

 

Etiketter: isme internationellt