Hörselhälsa

Äntligen ett utbildningsmaterial om hörsel och ljudfrågor riktat till grundskolans elever och lärare!

Enligt Hörselskadades Riksförbunds årsrapport 2004 har nästan en miljonsvenskar idag en hörselnedsättning som kan variera från lättare grad till dövhet. Av dessa befinner sig cirka 200 00 i en utbildnings- och arbetsmässigt högintensiv period i livet, 16-44 år. Nästan 60 procent av de med hörselnedsättning är under 65 år.

 

Läs i pdf-format

 

Med ett 20 års perspektiv i backspegeln är trenden fortfarande tydlig; andelen hörselskadade ökar. Cirka l5 procent av befolkningen har tinnitus varav cirka 100 000 har svåra problem. Andelen hörselskade land annat tinnitus och ljudöverkänslighet ökar dven bland unga i dag. Det är därför en angelägen uppgift att utbilda barn och ungdomar om hur det känsliga hörselsystemet fungerar. Om man har den kunskapen med sig från tidiga år ökar också möjligheten att bevara sin hörsel genom att göra kloka ljudval genom livet.

 

Utbildningsmaterialet "Hörselhälsa för grundskolan" består av två åldersanpassade delar tänkta att användas i undervisningen. Faktadelarna gör inte anspråk på att vara heltäckande utan syftar mer till att fungera som underlag och inspirationskällor till områden att fördjupa sig i. Materialet kan med fördel integreras och användas inom olika ämnesomriden som t.ex. musik, bild, biologi eller fysik. Teori och praktiska övningar varvas. Förslag på arbetsmaterial lämpliga att använda som undervisnings- och kunskapsstöd presenteras också. I en annan del riktad till lärare finns information om lagstiftningen, ansvarsfrågor och råd kring hanteringen av ljudliga aktiviteter på skolan, hörselskydd med mera.

 

Syftet med "Hörselhälsa i grundskolan" är att:

- ge ett verktyg och stod för lärare i undervisningen om hörseln för att kunna uppfylla målen enligt Lpo94 som bland annat säger att elever som uppnått slutet av nionde skolåret bland annat ha "uppnått medvetenhet om olika ljud- och musikmiljöers påverkan på människan och vikten av hörselvård".

- barn ska få kunskap om hörseln och ljudmiljon omkring dem samt om negativa effekter av höga ljudnivåer. Det är ytterst angeläget att barn redan på ett tidigt stadium får lära sig hur värdefullt det är att kunna höra bra och hur viktigt det är att vara försiktig med sin och sina kamraters hörsel. Det är också angeläget att barn och ungdomar får lära sig hur de kan undvika hörselskador.

 

- ge särskilt bullerutsatta lärare råd kring hur arbetsmiljon kan utformas på hörselmässigt bästa satt.

 

- öka kunskapen om gällande regelverk och ansvarsfrågan.

 

musikläraren ringde upp Kim Kihäri, som skrivit materialet, och gav uttryck gör sin uppskattning:

- Härligt! Äntligen en anpassad hörselskola för grundskolan!

- Ja, det är ett efterlängtat material. Jag har tidigare varit ute och föreläst mycket i skolan, och väldigt många lärare har påtalat att man saknar kunskap och material om just hörselfrågor. Det som är unikt med materialet är att det är språkligt anpassat for olika åldrar. Det finns i tre delar som läaren kan ladda ner direkt från nätet.

- Över en miljon svenskar lider av någon form av hörselproblem. Hur många av dessa är elever i grundskolan?

- Det är lite svårt att säga, men många tecken tyder på att problemen ökar bland barn och tonåringar. Det finns inte så många studier genomförda, men de som gjorts tyder på en ökning och på att problemen drar sig allt längre ner i åldrarna.

 

- Om någon skola skulle sakna materialet?

- Då kan man gå in på antingen www.utbudet.com eller på Arbetslivsinstitutets skolsida www.skoliv.nu och beställa materialet kostnadsfritt. Tanken är att webb-sidan Skolliv skall växa och att ny information kontinuerligt skall tillföras sidan. Vi hoppas att den skall fungera som inspirationskälla för lärare och elever.

Etiketter: arbetsmiljö