MR fri som en fågel

Vid ett visionsseminarium 2003 tog LR beslut om att utreda intresseföreningarnas framtid . I december 2003 ställde sig en ening förbundsstyrelse bakom förslaget "att förbundsstyrelsen efter samråd med bland annat nuvarande intresseföreningar, skall utarbeta förslag till och därefter besluta om en ny struktur som på ett ändamålsenligt sätt tillvaratar olika medlemsgruppers intressen samt att den nya strukturen skall gälla från 1 januari 2005."

 

Därefter har LR:s förbundsstyrelse behandlat frågan vid flera tillfällen. I augusti beslutades att en förändring skulle träda i kraft först i 1 juli 2005 samt att ett antal samtalsgrupper skulle höras för att se hur medlemmar och ombud såg på yrkesrollsfrågornas hantering. Två externa experter anlitades från konsultföretaget Bohlin & Strömberg.

Parallellt med samtalsseminarierna har samråd skett med intresseföreningarna. Ett samrådsmöte har ägt rum med Musiklärarnas Riksförening i Göteborg 5 november 2004. Vid detta möte fanns också de flesta av övriga intresseföreningar presenterade.

Ett förslag till ny struktur, där de nuvarande intresseföreningarna kopplas bort från LR och ett antal forum inrättas (se nedan), arbetads fram vid förbundsstyrelsens sammanträde 24 -26 januari samt vid arbetsutskottets möte 7-8 februari. 15 mars 2005 fastställdes förslaget.

 

I början av april kallade LR intresseföreningarna till information om beslutet. Vid förfrågan om vad som skulle avhandlas på mötet svarade kanslichefen Lars Hallenberg att detta ville han inte berätta. I maj 2005 kallades intresseföreningarna till ny information om beslutet.

Musiklärarnas Riksförening är efter 1 juli 2005 en fristående förening utan direkt koppling till Lärarnas Riksförening. Musiklärarnas Riksförening har verkat som stöd för musiklärare i mer än 100 år. Vid centralstyrelsens möte i Göteborg i maj 2005 beslutades att förening fortsatt skall verka för musiklärarnas pedagogiska och fackliga intressen, Tidningen Musikläraren skall vara föreningens röst till musiklärare i hela landet. Som fristående förening har MR nu möjlighet att knyta samtliga Sveriges musiklärare till sig. Någon hänsyn till facklig tillhörighet behöver inte längre föreningen ta. Det står förening fritt att i sin medlemsskader ha medlemmar från t ex Lärareförbundet. Det är föreningens ambition att till sig knyta samliga lärare i musik.

 

Musiklärarnas Riksförening beklagar Lärarnas Riksförbunds hantering av ärendet. I beslutet från december 2003 talas om en organisationsförändring i samråd med nuvarande intresseföreningar. Vid det enda samrådsmöte som ägt rum med MR säger LR:s 1: e vice ordförande Per Wadman att "styrelsen inte egentligen vet hur man vill organisera sig. Vi anordnar nu ett antal möten för att ta reda på vad medlemmarna vill". Vid mötet två månader innan LR lägger fram förslag om att intresseföreningarna skall läggas ner säger Per Wadman "att det gäller att slå vakt om och utveckla den organisation som den ser ut idag. Det handlar inte om att vi skall lägga ner intresseföreningarna, det handlar om att få en större effektivitet". Wadman avslutar med att säga att "ni som expertis är viktiga för LR att ha". Därefter åker LR:s 1: e vice ordförande till Stockholm och beslutar inom lyckte dörrar 15 mars 2005 "i samråd med övriga förbundsstyrelseledamöter" att intresseförningarna skall ersättas med ett antal forum. Ingen information delger berörda parter förrän i början av april. På förfrågan om MR kan få tal del av beslutsunderlaget och konsulternas utredning får vi ett nekande svar av kanslichefen Lars Hallenberg.

 

MR är besviken över LR:s auktoritära agerande. Många andra intresseföreningar sällar sig till klagokören. Märkligt är också att LR väljer att låta två av intresseföreningarna, idrottslärarna och studie- och yrkesvägledarna, vara kvar med motiveringen att "dessa visar en särskild stark identitet hos medlemmarna", och därför ska de bestå. På vilket sätt de visar stark identitet framgår inte. Att visa stark identitet och tillvarata musiklärarnas intresse är något som MR har gjort i 104 år och ämnar fortsätta att göra även i framtiden,

 

Ja, Musiklärarnas Riksförening på vilket sätt kommer den att profilera sig? Vi lät frågan gå vidare till MR:s ordförande Torbjörn Korsell,

 

Tror du exempelvis att den nya strukturen på ett ändamålsenligt sätt kommer att tillvarata de olika medlemsgruppers intressen?

Jag anser inte att LR:s nya organisation ersätter MR:s verksamhet. MR har gjort och gör ett utmärkt arbete som LR kunnat visa lite mer respekt för. LR:s nya organisation innebär något nytt och oprövat med en närhet till LR:s styrelse som är mycket positiv, men jag kan inte se att enskilda personer i LR:s forum skulle kunna göra mer än hela MR:s organisation, men LR:s forum är förstås ett bra komplement.

 

Jag har aldrig tyckt om begreppet praktisk/estetiska ämnen. Jag upplever det som nedvärderande att klumpa ihop dessa ämnen till ett begrepp och nu är dessutom inte idrott med så varför kalla forumet för "forum för praktiskt/estetiska ämnen". Jag anser att musikämnet har mycket mer gemensamt med svenska och engelska än med t ex hemkunskap och slöjd. En sådan här hopklumpning blir lite av att det "där var som blev över som vi inte vet var vi skall göra av, dom slår vi ihop till en grupp".

– MR:s centralstyrelse enades i slutet av maj om att med förnyad kraft och med nya horisonter i sikte driva MR vidare mot ett 200-årsjubileum. Vi har funnits i 104 år och ser ingen anledning att lägga vår aktivitet på hyllan. Vi anser att de specifika musiklärarfrågorna fortfarande är många och stora att MR definitivt har en plats i opinionsbildningen. Det är bara tillsammans man blir stark och i dessa individualismens tider är det än viktigare att komma ihåg och poängtera detta. MR kan bara bli starkare av det inträffade och vi kommer att, med medlemmarnas hjälp, bli starkare i vår opinionsbildning, MRs Centralstyrelse hade möte den 20-21 augusti, där vi lade upp riktlinjerna för ett aggressivare MR. Min privata åsikt är att det inträffade får ses som en Force major-faktor. Centralstyrelsen måste i detta läge ses som den instans som lägger upp nya intrerimsstadgar och riktlinjer. I detta arbete har vi fria händer.,

Etiketter: lr