Kring musiken

Det har så länge vi kan minnas varit ett av musiklärarens bekymmer att avgöra huruvida det
till musikintitutionen skall köpas in ett läromedel
i musik, eller inte. Och i såfall, vilket?

Är Iäromedlet tillräckligt heltäckande? Är kostnaden rimlig? Skall varje elev ha ett exemplar ,eller skall beställningen omfatta enbart en klassuppsättning? Dessa har varit några av frågorna, som lärare ställt sig.

 

Tidigare utgivna läromedel, som påstått sig vara heltäckande och som finns i många musiksalar, är bla. Vi gör musik, Så blir det musik, Musikoteket, Stora Musikboken och Musikens

nycklar. Flera av dessa läroböcker har rätt många år på nacken.

Nyare läromedel lyser med sin frånvaro. Det är därför tillfredställande att kunna välkomna ett heltäckande läromedel i musik, heltäckande i den bemärkelsen att läromedelsförfattaren tagit på sig den digra uppgiften att skriva ett läromedel, som omfattar hela grundskolan. Anmärkningsvärt i sammanhanget är att det är en förskollärare som hållit i pennan, Christina Israelsson.

 

Enligt baksidestexten är Kring musiken framtaget med tanke på läroplanens mål for musikundervisningen i grundskolan. Läromedlet bygger upp elevernas musikkunnande från grunden och avser att förmedla allsidiga baskunskaper i musik. Sådana baskunskaper är förmågan att lyssna aktivt. förmågan att reflektera kring musik, kunskaper om noter och musikaliska begrepp samt kännedom om vårt historiska musikarv. Fokus i läromedlet ligger på att förmedla en förståelse för sammanhang; att förstå hur musikutveckling sker - hur musikens utveckling hänger ihop med utvecklingen i samhället och att

det nya föds ur det gamla.

 

Läromedlet består av fyra 'Elevens bok" samt tillhorande arbetsböcker. Till de fyra delarna finns arbetsböcker och ett lyssningsmaterial bestående av lika många CD-boxar. Kring musiken 1 vänder sig till de yngsta läsarna. Materialet är tänkt att användas ämnesintegrerat med svenska och matematik.

 

Kring musiken 2 antas ni fram till målkriterierna i musik för åk 5. Vissa delar bygger vidare på texter i del I och förutsätter att eleverna har arbetat med dessa. I del 3 och 4 är 1900-talets tonspråk utgångspunkten, såväl det klassiska och det experimentella

som det populärmusikaliska.

 

Samtliga delar har snarlik disposition. Avsnitt med rubriker som Musiken i världen, Jazzens historia, Rock och pop, Klassisk musik, Musiken påverkar oss, Dans, Instrumenten, Hur gör man musik?, Visan, Musikens Media är i huvudsak återkommande.

 

I del 4 finns avsnitt som handlar om Tjejema och musiken kvinnornas musikhistoria. Denna del är förhållandevis omfattande. 18 sidor. Det finns också ett avsnitt som heter Att tävla i musik. I den fjärde delen finns ett namn och sakregister samt en lvssninesförteckning.  Böckerna är rikt illustrerade med stimulerande bilder och teckningar.

 

musikläraren menar att Kring musiken är ett väl fungerande tillskott i läromedelsfloran för grundskolan. Med läromedel menar vi härvidlag något som eleverna självständigt kan använda som ett kompletterande läsverktyg.

Materialet är skrivet på ett för respektive skolår enkelt och engagerande språk. Övergången mellan kapitlen är genomtänkta och knyter samman delarna väl. Någon påstod att läromedlet är "som en lång musiksaga".

Och såväl den unge som den något äldre läsaren kommer att bli nöjd. Innehållet är omfattande och borde tillfredsställa de "smaker". Detta även om läsaren av utrymmesskäl(?) möts

av lite text om mycket musik. Fördelen med det "lilla" textinnehållet är att det fördjupas och breddas i varje del. Härvid tycker vi dock att referensema till tidigare textavsnitt känns alltför spekulativa och onödiga.

 

Att skriva ett läromedel i musik är ett risktagande. Som praktisk användare och läsare kan man alltid mena att något fattas. Att köpa in ett läromedel innebär kanske en ännu större risk.
I det här fallet påstår  vi att det är värt att ta denna risk. Läromedlet Kring musiken engagerar och stimulerar till ökade kunskaper i musik.
Musik är ett praktiskt ämne, vars kärna är sång och ensemblespel. Som ett komplement till detta utgör Kring Musiken ett utmärkt bidrag.

Upplägget med liknande rubriker i samtliga böcker, med en genomtänkt kontinuerlig fördjupning av innehållet, innebär att man måste köpa samtliga böcker. Gör det! Detta i första hand för en sammanhållen, medveten och innehållsrik musikvisning i grundskolans samtliga skolår.

Etiketter: recension läromedel