Remissvar - Framtidsvägen

Musiklärarnas Riksförening (MR) är en oberoende tvärfacklig intresseförening för
musiklärare och blivande musiklärare i Sverige. Vi organiserar musiklärare inom
grundskolan, gymnasieskolan, kommunal musikskola/kulturskola och högskolan.


• Inledning :
MR ansluter sig till utredningens förslag att det föreslagna nya Programmet för Estetik och
Humaniora placeras bland de högskoleförberedande programmen och ser också positivt på
instiftandet av Nationella programråd som ett verktyg för likvärdighet, utveckling och
kvalitetssäkring.


• Synpunkter angående gymnasiegemensamma ämnen :
MR protesterar mot att kursen Estetisk verksamhet har försvunnit bland de
gymnasiegemensamma ämnena på samtliga program. Argument för avskaffandet saknas i
princip i utredningens text.


I dagens samhälle spelar kultur i alla former en central roll. En god estetisk och
kommunikativ kompetens kommer att efterfrågas inom en lång rad yrken i framtiden.
Kreativa människor som kan arbeta gränsöverskridande behövs t ex inom näringslivet.
Kulturell medvetenhet och uttrycksformer lyfts också fram som en av åtta nyckelkompetenser
vilka är nödvändiga i ett framtida Europa (Europaparlamentet 2006/962/EG).


MR föreslår istället att kursen Estetiskt lärande, 50 poäng, ska ingå bland de
gymnasiegemensamma ämnena på samtliga program. En påbyggnadskurs med namnet
Estetisk kommunikation om 50p bör kunna ges som fortsättningskurs på alla gymnasieskolor.


• Synpunkter angående programstrukturen för programmet för Estetik och Humaniora:
MR menar att inriktningarna Estetik resp. Språk och Kultur kan läsa olika stora kurser inom
de programgemensamma ämnena. Den föreslagna historiekursen 150p kan då omfördelas till
100p Historia och 100p Kulturhistoria för esteteleverna. Kursen i Estetiskt lärande kan istället
ökas till 100p för Esteteleverna. MR menar att de föreslagna förändringarna kan genomföras
genom att Esteteleverna läser 100p Moderna språk medan utredningens föreslagna
poängfördelning gäller för inriktningen Språk och Kultur inom programmet.


MR menar att det är viktigt att man även fortsättningsvis kan använda färdighetsprov som
urvalsinstrument till estetiska utbildningar och att det maximala värdet av färdighetsprov bör
vara minst hälften av det maximala betygsvärdet. Färdighetsprov används som urval till
praktiskt taget all högre estetisk utbildning, både inom landet och internationellt.
I en tid då samhället utvecklas snabbt bidrar kulturen till att forma identiteter hos människor.


Ett samhälle utan kultur är otänkbart. Att ha hög kulturell kompetens är avgörande för
Sveriges välfärd. Avslutningsvis menar MR att kulturell verksamhet behöver genomsyra hela
den nya gymnasieskolan för att den i enlighet med utredningens titel ska kunna bli en
framtidsväg!


Musiklärarnas Riksförening 28 aug 2008
Kristina Stenborg, ordförande

Etiketter: gymnasium skrivelse