Utvärdering av musikämnet

I syfte att förbättra musikundervisningen i grundskolan granskar Skolinspektionen musikundervisningen på cirka 40 grundskolor i olika delar av landet under 2010 och 2011.
Studier visar att musikämnet är ett omtyckt ämne bland eleverna samtidigt som elevernas tillgång till en god musikundervisning varierar kraftigt.


Studier visar också att alla elever inte få ta del av en musikundervisning som utgår från ämnets samtliga kunskapsformer, där framför allt det musikskapande inslaget lyserlyser med sin frånvaro. En stor del av eleverna upplever också att musikundervisningen inte passar dem. Många elever känner inte till målen eller betygskriterierna i musikämnet.

 

Bedömning och betygsättning går till på olika sätt i olika skolor och kraven för att få ett visst betyg kan skilja sig godtyckligt åt. Det saknas ofta en sammanhållen strategi för ämnet och det förekommer sällan en utvärdering av musikämnet före årskurs 8, trots mål att uppnå finns i årskurs 5. Skolverkets nationella utvärdering visar även på att det är svårt att etablera musik som ett kunskapsämne.


Kvalitetsgranskningsprojektet

Musik i grundskolan kommer att granska om musikundervisningens innehåll och form utgår från kurs- och läroplanens mål. Granskningen har följande huvudfrågeställningar:

  • Ger musikundervisningens innehåll och genomförande eleverna möjlighet att utvecklas inom samtliga kunskapsformer och synliggörs musikämnets koppling till andra ämnen?
  • Sker bedömning och betygssättning i musik utifrån styrdokumentens krav?
  • Finns centrala förutsättningar för att bedriva en musikundervisning av hög kvalitet?

 

Underlag för Skolinspektionens bedömningar görs genom verksamhetsbesök på utvalda skolor där inspektörerna observerar musikundervisningen och intervjuar elever, lärare samt rektor. Besöket föregås av studier av skolans dokumentation vad gäller musikämnet. En viktig utgångspunkt för granskningen är att granska elevernas möjlighet att få en sammanhållen utbildning i musikämnet i ett 1-9 perspektiv. Skolor som har valts ut för granskning är därför skolor med årskurserna 1-9, 7-9 och 1-6- skolor som avlämnar sina elever till utvalda 7-9 skolor.
Arbetet påbörjades i februari 2010. Slutdatum för projektet beräknas till mars 2011 då uppföljning av granskningsbesluten har genomförts.

 

Ansvarig för projektet är Håkan Sandström Skolinspektionens avdelning i Umeå

Etiketter: skolinspektionen