Svar från Regeringskansliet

Hej!

Du har skrivit till utbildningsminister Jan Björklund med frågor om ämnet estetisk verksamhet i gymnasieskolan. Jag har blivit ombedd att svara på ditt brev. 


Regeringen överlämnade nyligen sina förslag till en reformerad gymnasieskola till riksdagen. I propositionen Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (prop. 2008/09: 199) finns förslagen och
motiven för dem. Regeringen lämnar förslag bl.a. om vilka ämnen som ska vara obligatoriska för samtliga elever på gymnasieskolans program s.k. gymnasiegemensamma ämnen. Det är en grannlaga uppgift att
prioritera vilka dessa ämnen ska vara, eftersom många har synpunkter på vad som är viktigt och angeläget att undervisa om. Det är inte minst ditt brev ett exempel på.


Estetisk verksamhet föreslås inte som ett gymnasiegemensamt ämne. Regeringen har gjort prioriteringen att yrkesprogrammen tydligare än i dag ska förbereda eleverna för yrkeslivet och fortsatt yrkesutbildning.
Därför måste utrymmet för yrkesämnen öka. Regeringen ämnar dock återkomma i förordning med att ange vilka ämnen som ska vara obligatoriska att erbjuda som individuellt val. Estetiska ämnen hör till
dessa enligt regeringens bedömning i propositionen.


Det är endast de gymnasiegemensamma ämnena som riksdagen fattar beslut om. I övrigt har Skolverket regeringens uppdrag att utarbeta och fastställa vilka ämnen och kurser som ska förekomma i
gymnasieskolan. Skolverket har också fått i uppdrag att föreslå vilka karaktärsämnen som ska ingå i respektive program, s.k. programgemensamma ämnen. Skolverket ska också föreskriva vilka
kurser som ska få erbjudas som programfördjupning på respektive program. Det är därför för tidigt att veta exakt hur ämnes- och kursutbudet kommer att se ut i den reformerade gymnasieskolan.

 

U2009/5010/G
Utbildningsdepartementet
Gymnasieenheten
Ämnesråd
Gudrun Wirmark