Till ledamöter i riksdagens utbildningsutskott

I gymnasiepropositionen från i våras har kursen Estetisk verksamhet försvunnit bland de gymnasiegemensamma ämnena på samtliga program. Detta trots att många remissinstanser (bl. a Skolverket) protesterat mot att ämnet tas bort.

 

Utdrag ur propositionen s. 77, 7.1 : Högskolan Dalarna ställer sig frågande till utredningens prioriteringar av de olika ämnena.


De båda sistnämnda (även Linköpings Universitet), liksom Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Sveriges Skolledarförbund, Lärarförbundet, Skolverket och ett antal kommuner, däribland Botkyrka, Gotlands, Göteborgs, Haninge, Huddinge, Norrköpings och Malmö kommuner, samt ett antal spontana remissinstanser är negativa till att ämnet estetisk verksamhet inte längre ska vara kärnämne. Skolverket påpekar att ämnet bidrar till att utveckla elevens fantasi, kreativitet och estetiska sinne och framhåller den stora betydelse som design och musik fått för svensk tillväxt. Danshögskolan menar att alla ungdomar behöver träna och utveckla den estetiska kunskapen. Göteborgs kommun anser att den grundtanke om estetisk orientering som finns i dagens gymnasiesystem bör finnas med i alla gymnasieprogram, men vävas in i kursplanerna för de gymnasiegemensamma ämnena. Även Lärarnas Riksförbund anser att det med tanke på de åtta nyckelkompetenser som EU fastställt är det viktigt att man i de olika gymnasieskolorna underlättar för och stimulerar eleverna att inse värdet av kurser i estetiska ämnen.

 

Regeringens svar till detta (s. 78) är att historia ska vara ett gymnasiegemensamt ämne! Det är häpnadsväckande odemokratiskt att så många remissinstansers tydliga invändningar behandlas på detta sätt. Inga argument ges till att kursen tas bort. Remissinstansernas kraftiga inlägg bemöts med total tystnad.

 

Varför skickas propositionen ut på remiss om man inte bryr sig om att bemöta / ta hänsyn till remissvaren??? I allmänna debatten har under sommaren förekommit flera artiklar som lyfter fram de estetiska ämnenas roll i skolan


Jag vädjar till utbildningsutskottet att ta upp frågan och ta hänsyn till alla argument som getts till att bevara ämnet estetisk verksamhet i gymnasieskolan.

 

Torbjörn Agerberg
Metodiklärare
Högskolan för scen och musik
Göteborgs Universitet
031-7864056