Estetisk verksamhet hotad

MR:s oro över borttagandet av estetisk verksamhet är välgrundad!

 

Estetisk verksamhet tas bort som ett gymnasiegemensamt ämne, dvs. ett ämne som alla program har obligatoriskt. Detta är ett problem som inte kan föringas! Att erbjuda minst ett estetiskt ämne på varje skola är ingen ersättning för att ta bort ett obligatoriskt ämne. Dessutom minskar det individuella valet från 300 till 200 poäng. Samtidigt är många elever idag väldigt medvetna om att ytterligare språk- och matte/naturkurser ger extra meritpoäng inför ansökan till högskolan. Det är därför stor risk att tjänsteunderlaget för bild- och musiklärare på gymnasiet minskar drastiskt. Kulturnytts inslag, 15:e september 2010, handlade om just denna problematik!

 

Metta Fjelkner ser ut att ha gjort en helomvändning då hon uttalat sig positivt om estetiska ämnen på gymnasiet nu i slutet av september 2010. Detta är glädjande men alldeles för sent. Tyvärr visade uttalandet i Kulturnytt på en stor omedvetenhet om tjänsteproblemen för lärare i estetämnen på gymnasiet. Debattartikeln från Barometern och LR-nytt kan också tolkas som om LR:s ordförande är rädd för att tappa medlemmar nu när beslutet redan är taget i riksdagen. Varför gjorde inte LR dessa uttalanden i remisserna till gymnasieutredningen???

 

Lärarförbundet har tydligt markerat i remissvar att de vill värna om de estetiska ämnena (se bifogade rapport från mars 2009). MR har i sitt remissyttrande (se bifogade skrivelse Dnr U2008/2521/G ) föreslagit en ny gymnasiegemensam kurs om 50p kallad estetiskt lärande. Hur tog LR upp denna fråga i sina remissvar? Vilka skrivelser har kommit från LR:s Forum för Kultur och Kommunikation? Vidare har MR skrivit direkt till Utbildningsminister Björklund i augusti 09 om att bevara de estetiska ämnena i gymnnasiet (se bifogade skrivelse). I ett sista försök att påverka Utbildningsutskottet har medlemmar i MR:s styrelse direkt vänt sig i personliga mail till samtliga ledamöter i denna fråga (se bifogade personliga mailtext).

 

Det verkar som om LR nu börjar inse att de är på väg att tappa medlemmar. Det är dags att lägga korten på bordet: Redovisa konkret hur LR har yttrat sig i frågor om de estetiska ämnena på gymnasiet innan besluten i riksdagen togs den 13 oktober 2009!


MR:s styrelse