MRs Remissvar – Kursplan i musik

Styrelsen skickade tidigare i år in sitt yttrande om den nya kursplanen.

 

MRs remissvar
Musiklärarnas Riksförening menar att innehållet i den föreslagna kursplanen i musik i Skola 2011 är rikt och omfattande. Ambitionsnivån är hög och förutsätter kompetensutveckling av lärare och kompletteringar av utrustning och lokaler i grundskolan. Detta, menar vi är positivt under förutsättning att stat och kommun medverkar med resurser för en höjning av just kompetensen och utrustningsnivån i grundskolan. I dagsläget är lokaler och utrustning ofta bristfälliga och på åtskilliga skolor saknas behöriga lärare.
 

Vi vill poängtera att ett mycket ambitiöst formulerat styrdokument, enligt remissförslaget, kan skapa frustration och besvikelse hos såväl lärare i musik som hos skolledare om det visar sig att erforderliga medel saknas för att förverkliga syfte och innehåll. Våra erfarenheter av att genomföra nuvarande kursplan har visat att resurserna oftast ej varit tillräckliga. Beträffande texten som helhet menar vi att den har utvecklats från tidigare versioner. Remisstexten har dock ännu ej nått den nivå där den fullt ut balanserar mellan att vara förståelig för elever och föräldrar samt att utgöra en styrande och vägledande text riktad till lärare.

 

Syfte
Vad gäller syftet anser MR att texten bör ha en tydligare skrivning med hänvisning till musikens betydelse för barn och ungdomar. Att musik är viktigt och är ett eget kunskapsområde i skolan måste starkare betonas. MR anser också att texten bör få en klar historisk och samhällelig förankring.

OBS! I nedanstående kommentarer är MR:s förslag till ändringar.

 

Övergripande undervisningsmål

MR:s förslag till mål
 

Undervisningen i musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågan att

- spela, sjunga och röra sig till musik i olika former och genrer

- skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer,

- lyssna till, reflektera över och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll allmänt

Det är föredömligt att ett gemensamt centralt innehåll för musikundervisningen, för samtliga elever, tydliggörs i ett styrdokument. Den nationella undersökningen NU03 visade att många skolor hanterade innehållet i musikundervisningen på ett alltför olikartat sätt.

Remissförslaget skapar förutsättningar för en likvärdig undervisning i hela landet.
MR anser dock att den garanterade undervisningstiden för musikämnet i grundskolan måste utökas för att målen i det omfattande innehållet ska kunna uppnås. Om så ej är fallet måste ambitionsnivån sänkas.

Nedan kommenterar MR centralt innehåll och kunskapskrav för respektive skolår:


Centralt innehåll

År 1-3

Det centrala innehållet för 1-3 tycker vi är rimligt. Det är välkommet att rörelsen och dansen finns med som innehåll.

MR:s förslag:
- Musik som knyter an till elevens vardag och högtid.
- Rytmik och rörelse (rörelseaktiviteter och dans är föreslagna som centrala moment inom ämnet Idrott och Hälsa).

År 4-6

Det föreslagna innehållet för år 4 - 6 är mycket omfattande och kräver därför utbildade musiklärare för att eleverna ska kunna nå kunskapskraven för åk 6. I nuläget saknas ofta utbildade musiklärare i de lägre årskurserna. MR anser att det är viktigt att fler musiklärare utbildas med inriktning mot lägre åldrar.
 

MR:s förslag:

- Framförande och enklare bearbetning av musik (arrangering för avancerat för åldersgruppen).

- Melodiers och ackords uppbyggnad. Stryk detta-för avancerat för åldersgruppen.

- Komposition av musik.... Ordet komposition kräver ett större musikkunnande. Musikskapande är ett bättre uttryck. Det är bra att exempel ges på vad som kan skapas.
- Föreställningar om hur olika instrument förknippas med kön. Genusperspektivet är viktigt men meningen måste skrivas om.

År 7-9

Det föreslagna innehållet för år 7-9 är något mer realistiskt men kräver att undervisningen bedrivs i mindre grupp för att kunskapskraven ska kunna uppnås.
 

MR:s förslag:

- Melodiers och ackords uppbyggnad. Flyttas till den här åldersgruppen.

- Komposition av musik.... Ordet komposition kräver ett större musikkunnande. Musikskapande är ett bättre uttryck. Det är bra att exempel ges på vad som kan skapas.
- Musikuttryck i kombination med andra uttrycksformer........ Konstig formulering.
- Musik som identitetsmarkör utifrån etnicitet och genus inom ungdomskulturer och andra samhällsgrupper. Bra syfte men krångligt uttryckt.

Kunskapskrav

MR saknar fortfarande tydliga skrivningar som beskriver kvalitet. Progressionen mellan de olika betygsstegen är alltför diffust beskriven och ibland handlar de beskrivna skillnaderna mer om kvantitet än om kvalitet.

Kunskapskrav allmänt:

MR:s förslag:

- Förmågan att musicera bedöms utifrån ............ samt musikalisk puls i samspel. Samspel är viktigt men vad är musikalisk puls ?

- Progressionen innebär ett mer ledande medmusikanteri...... Konstig formulering. Kan formuleras kunna ta ett större ansvar i gemensamt musicerande.

- Förmågan att komponera något eget av existerande byggstenar är kvaliteter som

bedöms inom gestaltning och kommunikation av musikaliska idéer. I de övergripande målen används termen skapa musik. MR föreslår att samma uttryck används i kunskapskraven.

-.......på ett adekvat sätt diskutera nyanser i musikaliska

uttryck.......... Byt ut till medvetet sätt.

Kunskapskrav år 6

MR anser att kunskapskraven i 6:an är mycket ambitiösa och orealistiskt höga, särskilt beträffande A-nivån. De föreslagna kunskapskraven förutsätter att eleverna har haft en väl fungerande musikundervisning i tidigare årskurser. MR anser att det är näst intill omöjligt att klara A-nivån enbart genom skolans musikundervisning.

Att uppfylla kraven för musicerande och eget musikskapande kräver möjlighet att dela upp undervisningsgruppen i flera lokaler, alternativt ha tillgång till ett stort antal datorer.

MR:s förslag :
- Eleven kan delta med sång och på olika instrument......

Eleven deltar med sång och olika instrument i ensemblespel.....

Kunskapskrav år 9

Användningen av ordet genrer i kunskapskraven är tveksam. För elever är musikstilar ett enklare begrepp. MR anser att spel i "några olika genrer" kan tolkas som genretypiskt spel vilket bör hänföras till högre kunskapsnivåer.

Att uppfylla kraven för musicerande och eget musikskapande kräver möjlighet att dela upp undervisningsgruppen i flera lokaler, alternativt ha tillgång till ett stort antal datorer.

MR:s förslag :
-.......kompletterar och kombinerar dessa för att komponera egen musik..... Ordet kompletterar kan ersättas med kombinerar och utvecklar dessa......

- Utifrån tydliga estetiska överväganden......... Estetiska överväganden är svårtolkat.

Andra tänkbara förslag är: på ett medvetet sätt /att kunna förklara sina personliga muskaliska val / på ett personligt och kreativt sätt göra musikaliskt medvetna val.

- .......förmår till viss del att även ställa egna frågor till musiken....... MR anser att detta är otydligt formulerat. Vi saknar orden reflektera över, förklara och se samband här eftersom de förekommer på andra ställen i texten.

Musiklärarnas Riksförening , CentralstyrelsenLärarnas Riksförbunds Forum för kultur och kommunikation
Kristina Stenborg, ordförande

Etiketter: kursplan lgr11