När mätte du ljudnivån sist?

Musiklärarnas Riksförening har i alla år värnat om musiklärares arbetsmiljö och hälsa. Olika under-sökningar har visat att musik-lärare är drabbade av tinnitus, hörsel-nedsättning och ljudöverkänslighet.


Hösten 1999 genomförde MR och LR tillsammans en arbetsmiljöundersökning som pekade på dystra resultat. 33 procent av musiklärarna hade någon form av hörselnedsättning. 25 procent hade besvär av tinnitus. Manliga musiklärare var mest drabbade. 60 procent upplevde att de var överkänsliga för ljud. Tre fjärdedelar av de sex hundra musiklärarna som besvarade enkäten, uppgav att de fått sina problem under senare hälften av 1990-talet.

 

Orsaken till musiklärarnas arbetsmiljöproblem kan förmodligen relateras till undervisning i större elevgrupper och en mer elevaktiv undervisning i form av bl.a. ensembleundervisning med elförstärkta instrument.
 

MR har uppmanat musiklärarna att ta kontakt med kommunens skyddsingenjör for att tillsammans med denne göra mätningar av bullernivån i musiksalen. I hur stor omfattning detta har skett vet musikläraren idagsläget inget om. Musiklärares hälsa tiger, sedan undersökningen genomfördes, still.

På marknaden finns idag ett antal utrustningar för att mäta ljudnivån. När det gäller just ljudnivåmätare finns flera tillverkare och fabrikat. Acoutronic, Mätforum och Saven i Stockholm är några av dessa som säljer denna typ av utrustning. Det kan förresten vara värt att ägna lite tid att jämföra priser och prestanda. Prisskillnaderna är ganska stora. Man bör välja en ljudnivåmätare med både A-filter för mätning av ekvivalent ljudnivå, dvs. medelljudnivån under en viss tid och med C-filter för mätning av impuls stopp värde (peak-värde). Dessa ljudnivåmätare är att betrakta som precisionsinstrument och är avsevärt mycket dyrare än de s.k. ljudnivå-indikatorema. Dessa indikerar enbart ljudnivån och är inte att betrakta som precisionsinstrument.


Den mest välbekanta är kanske SoundEar, som har formen av ett öra och vars mitt lyser rött när inställt värde överstigs. Till SoundEar kan man koppla en "ljuddödare", Sound Buster, som automatiskt bryter strömmen om ljudnivån överskrider inställt värde under en tid av fem sekunder. På marknaden finns också Monacors portabla decibelmätare som är mycket användbar vid t.ex. livekonserter. Nackdelen med ljudnivåindikatorer har varit att de inte kan föra journal över ljudnivån under en viss tid.

- Hur skall musiklärare agera när det gäller arbetsmiljön?
(från intervju med Leif Rix, tillverkare av ljudmätningsutrustningen Sound Signal)

- Vad borde göras ute på skolorna, tycker du?
- Varje lärare borde och kan åtgärda sin arbetsmiljö genom små medel. Susandet av datorer som står på i ett lärararbetsrum, slamret av stolar, bakgrundsmusik eller sorlet av eleverna i skolans matsal, alla dessa miljöer borde kartläggas ljudmässigt och åtgärdas. Genom att genomföra mätningar av ett och samma utrymme under en längre period kan man fastställa var bullertopparna ligger och på så sätt få ett underlag for förbättringar. Bara genom att möblera om och flytta krukväxter märks en skillnad. En ännu tydligare minimering av ljudnivån blir det om man klär in tak eller väggar med ljudabsorberande plattor, sätter upp ljudisolerande anslagstavlor eller målar rummen med ljudabsorberande färg.

Istället skulle kommunerna kunna köpa in vår mätutrustning och placera den i ett antal lokaler och låta mäta ljudnivån kontinuerligt och samtidigt. Sedan tappar man apparaten på data och läser av resultaten i form av tabeller eller diagram. Kom ihåg att det inte är precisionen av mätningen som är det väsentliga, utan tidslängden.

Jag har börjat inse att vi är lite tidigt ute med denna typ av mätutrustning. Den äldre stammen av skyddsingenjörer har sin yrkesstolthet och har svårt att acceptera en enkel och billigare lösning än det mätsystem som tillämpas idag. De är vana att sitta längst ner i klassrummet och läsa av och notera data. Men detta är både slöseri med tid och pengar. Musiklärare kan själva optimera sin miljö genom att genomföra ett antal mätningar med Sound Signal. Det är enkelt att mäta och att flytta på apparaten. Den väger bara 500 gram. För att åstadkomma en förbättring av ljudmiljön behöver man inte bygga om lokalen. Det kan räcka med att göra justeringar i möbleringen. Varje decibelförändring innebär en arbetsmiljö-förbättring. Det är efterklangen som är det viktigaste mätvärdet.
 

- Kan vem som helst sköta utrustningen?
- Ja, visst. Vi har sålt Sound Signal till skolor, som låter sina elever sköta och tappa apparaten på information. Dessa data skulle naturligtvis också kunna användas i matematikundervisningen som statistikunderlag.
 

- Hur skall apparaten sättas upp?
- Det är viktigt att mätutrustningen sätts upp i huvudhöjd, i öronhöjd, och på ett avstånd mellan 30% och 45% av väggens längd. Man bör undvika att sätta upp den på halva eller tjugofem procent av väggens längd. Vissa frekvenser i mellanregistret studsar just där.
 

- Har du några tips till musiklärare vad gäller ljudmiljön?
- Ja. Alla ljudabsorbenter skall placeras så nära ljudkällan som möjligt. Vill man dämpa fotljud under en skolbänk skall naturligtvis det ljuddämpande materialet sitta under bänken, inte nödvändigtvis i taket. Pröva att flytta trumsetet och mät vilka effekter det får. Genom att göra en ommöblering minskar man inte ljudnivån men man minskar efterklangen. Det finns anslagstavlor som absorberar ljud. Placera dessa på strategiska ställen i klassrummet och du kan få ner ljudnivån på efterklangen med kanske 5-6db. Detta får effekt. Det är, som jag sa tidigare, inte alldeles säkert att det mest effektiva är att byta ut ett ljudabsorberande tak, eller installera nytt. Det bästa är att pröva och flytta! Och kontrollera om totalljudet i rummet blir högre eller lägre.

Använder du rätt hörselskydd? Tänker du skaffa personligt anpassade hörselskydd?

Kartläggning av ljudmiljön är viktig för vilken typ av personliga hörselskydd du skall införskaffa. Vilket filter man bör ha, avgörs av de akustiska förhållanden i vilka du vistas. ER-Hörselskydd skräddarsys för enskild individ efter avtrycks-tagning. Beroende på arbetsmiljö-förhållande kan man välja mellan tre olika filter som dämpar antingen 9, 15 eller 25 db.
 

Kom ihåg att det är en rättighet att erhålla ER-Hörselskydd och en skyldighet för arbetsgivare att värna om sina arbetstagares arbetsmiljö och hälsa. För information om återförsäljare kontakta leverantören: www.bellman.symfon.se

Fakta

• 2005 var  av EU proklamerat som "Bullerår".

• 40.000 av svenska skolelever har tinnitus. (2005(

• Arbetsmiljöforordningen om buller innebär att den genomsnittliga bullernivån under en åtta timmars arbetsdag inte får överstiga 85 decibel (dBA). Den högsta ljudnivån får inte vara högre än 115 dBA.

• Det fanns förslag på att f o m 050701 får den ekvivalenta ljudnivån ej överstiga 35 db i lokaler där arbetsförhållanden ställer stora krav på stadigvarande koncentration och taluppfattningsbarhet (tex i en skola).

• Om man har förlorat hörselceller kan de aldrig ersättas. Det finns idag ingen medicin som gör att
hörselcellema reparerar sig själva eller växer ut igen!

Etiketter: arbetsmiljö tinnitus