Lärarutbildning

Antalet studerande som läser musik med inriktning mot yngre barn vid landets högskolor är alarmerande lågt. Utbildningen mot de lägre skolåren har successivt minskat sedan ett antal år tillbaka.


Anna Marklunds enkätundervisning, 2007, visade på en rejäl minskning av undervisningen vid landets lärarutbildningar. Av tolv tillfrågade lärosäten svarade nio att det skett nedskärningar vad gäller den estetiska utbildningen riktad mot yngre barn.


I den nya lärarutbildningen har många estetiska kurser fått stryka på foten för en mer komprimerad utbildning. Lärarutbildning mot grundskolan är en treämnesutbildning. I den mån lärarstudenterna har ett estetiskt ämne är studiernas omfattning sällan mer än en termin. De musikpedagoger som undervisar yngre barn är framförallt rytmikpedagoger. Dessaär dock alltför få till antalet för att täcka behovet.

 

Alla barn i förskola och tidigare skolårenmåste få en musikundervisning som byggerpå gällande läroplaner. Den nuvarandeläroplanen, LGR11, bygger på kontinuitet i kunskapsutvecklingen. Relevant musikundervisningav utbildade lärare i de tidigare skolåren är en förutsättning för att elevernai grundskolans senare årskurser skall kunnanå målen.lärarlönoch besvärliga arbetsvillkor i sikte.

Det verkar vara tillräckligt att man kan stoltsera med att "jag kom in på musikhögskolan", som en utbildningsledare uttryckte det.

 

Musikläraren har vid åtskilliga tillfällen sökt Gerd Mörck på utbildningsdepartementet för en kommentar, men hon verkar ha dragit ner rullgardinen för gott.

Etiketter: utbildning