Bedömning och kunskapskrav

Det finns en allmän uppfattning att det är vid bedömning som lärares grundläggande värderingar, uppfattningar och kunskap om undervisning visar sig. Detta visar sig alltså i kunskapskraven och i de uttalande lärare gör om elevers kunskapsnivå och utveckling.
Det kan handla om allt från affektiva kriterier som lust, initiativrikedom, glädje och ansvarstagande till kriterier som är relaterade till hantverkskunnande och skicklighet på ett instrument.
Många musiklärare i grundskolan och gymnasieskolan har flera hundra elever att bedöma och betygsätta. De skall också ge underlag till individuella utvecklingsplaner och medverka i utvecklingssamtal. Många musiklärare är ensamlärare. Många musiklärare saknar också fullständig utbildning.


Undersökningar visar att musiklärare av ideologiska orsaker helst skulle vilja undvika att sätta betyg. "Det går inte att betygsätta kreativa processer eller estetiska uttryck", påstås det. I morgondagens skola är det dock enbart behöriga lärare som sätter betyg. Lärare måste sätta betyg. Att betyg sätta är en komplicerad process.

2011 får vi nya kursplaner i grundskolan och nya ämnesplaner/kursplaner i gymnasieskolan. I riktlinjerna för kunskapskrav i grundskola och gymnasieskola i Skola 2011 framgår att syftet är att skapa en större tydlighet. Kursplaner skall genomsyras av större konkretion och precision än de nuvarande.
För att säkerställa en likvärdig bedömning skall mål och kunskapskrav vara utvärderingsbara. De skall förstås och kunna användas av lärare och skolledare, förstås av föräldrar samt förklaras och diskuteras av elever.
Vilka uttryck kan då dessa riktlinjer ta sig i kunskapskaven i en ämnesplan i den nya gymnasieskolan, GY2011? Vilken typ av bedömning är det som visar sig i kunskapskraven?
Är det kvalitativa kriterier eller mer kvantitativa? Visar sig de affektiva kriterierna överhuvudtaget?

Nedan presenterar Musikläraren som exempel på nya kunskapskrav kursen Bruksspel och ackompanjemang i ämnet musik på det estetiska programmet. Kunskapskraven är hämtade från Skolverkets hemsida, där ämnesplanen förekommit som remissversion under sommaren 2010.

 

Kurs: Bruksspel och ackompanjemang,
100 p


Betyget E (lägsta betyget)
- Eleven ackompanjerar ... med ett enkelt spel i några vanliga kompstilar och efter enkel ackordanalys.
- Eleven har viss lyhördhet och följsamhet i sitt spel.
- Eleven utför ett enkelt men tillfredsställande ackompanjemang... i ett fåtal vanliga genrer.
- Elevens ansvarstagande... är tillfredsställande.
- Eleven visar tillfredsställande förmåga att samarbeta..
- Eleven medverkar vid framförandet av hela musikstycken...(?)


Betyget C
- Eleven ackompanjerar efter noter och på gehör med varierat spel i de mest förekommande
kompstilarna...
- Lyhördheten och följsamheten i elevens spel är tillfredsställande
-Eleven transponerar väl en enkel notbild och ackordföljd till de vanligaste tonarterna.
- Eleven utför ett nyanserat ackompanjemang på gehör ---
- Eleven använder grundläggande drag i flera vanliga musikstilar
- Eleven föreslår och prövar alternativa strategier för egen instudering...... vilket leder till tillfredsställande resultat.
- Eleven redogör utförligt för instrumentets konstruktion och några framträdande egenskaper.
- Eleven tar ansvar och visar god samarbetsförmåga...
- Eleven medverkar vid framförandet av hela musikstycken i slutna sammanhang....


Betyget A (högsta betyget)
- Eleven ackompanjerar ... med utvecklad harmoni.
- Eleven spelar med god lyhördhet och följsamhet.
- Eleven transponerar notbild och ackordföljd med mer komplexa ackord med gott resultat.
- Eleven utför ett nyanserat ackompanjemang på gehör --- i de flesta vanliga genrer.
- Eleven använder grundläggande drag i flera vanliga musikstilar och improvisera intro, vers, mellanspel och avslutning i flera valda och någon given genre.
- Eleven föreslår och prövar alternativa strategier för egen instudering eller i samarbete med andra, vilket leder till gott musikaliskt resultat.
- Eleven redogör utförligt för instrumentets konstruktion och flera framträdande egenskaper
- Eleven tar stort ansvar och visar god samarbetsförmåga....
- Eleven medverkar vid framförandet av hela musikstycken i slutna sammanhang ... samt i öppna offentliga sammanhang


Samtliga tre betygsteg avslutas med ett gemensamt kunskapskrav:

- Eleven musicerar på ett sätt som inte riskerar att orsaka belastnings- eller hörselskada.


Ja, bäste läsare vad säger Du? Vilka grundläggande värderingar och uppfattningar om
undervisning är det som visar sig kursplanen i Bruksspel och Ackompanjemang?