Kopiering mm

När vi köper visböcker, nothäften och notblad stöds kompositörer och textförfattare. Genom musikförlagens verksamhet får unga och oetablerade upphovsmän möjlighet att sprida sina verk, etablerade upphovsmän kan fortsätta sitt betydelsefulla arbete och musikanvändarna får tillgång till ett stort urval av gammal och ny musik.

Men hur många gånger har du inte stått framför kopieringsapparaten i skolan och mångfaldigat låtar ur visböcker till musikundervisningen? Man har bråttom. Eleverna önskar sjunga eller spela en låt och då kopierar man välvilligt men kanske obetänksamt. När det gäller den analoga kopieringen handlar det många gånger om ren okunnighet. Det finns dock avtal som reglerar vad som är tillåtet.

Digital kopiering av och användning av musik som vi hämtar ”i molnet” på nätet är en relativt ny företeelse som blir mer och mer vanlig i musikundervisningen. Eleverna önskar spela eller lära sig en låt och vips ljuder den i musiksalens högtalare eller i elevernas androider. Ett ögonblick senare upplever vi låten via datorprojektorn. För att få aktuell information om de regler är det som gäller tog vi kontakt med Musikförläggarna, som är musikförlagens branschorganisation. Vad gäller skolan har avtal ingåtts så att man inte ska behöva fråga rättighetshavarna varje gång kopiering görs. Rättighetshavarna har genom Bonus Presskopia tecknat avtal med kommunerna. Huvuddragen i avtalen presenteras nedan. Det förekommer vissa specialregleringar, men för att inte komplicera det hela har vi avstått från att ta med dessa i denna översiktliga sammanställning. Avtalen finns i sin helhet på www.bonuspresskopia.se

Kopiering av noter och sångtexter
Huvudregeln är mycket enkel. Den som använder noter och texter måste använda original. Det kan vara notböcker, nothäften eller enstaka noter köpta i en musikaffär eller på Internet. Kopior får alltså inte användas! Men regler har som bekant ofta ett eller flera undantag.
• Har kompositören och textförfattaren varit döda i mer än 70 år är det enligt upphovsrättslagen helt i sin ordning att kopiera utan att köpa noterna.
• Du får kopiera en del av en bok, ett nothäfte, ett sånghäfte eller en enstaka originalnot och ge till din bästa kompis, ditt syskon, dina föräldrar, din fru och dina barn, men i princip inte till någon annan. Du får emellertid aldrig kopiera en olovligt framställd not! Observera att du inte får ge en kopia av ett verk till en kollega, en kurskamrat, en medlem i kören, en bandkompis eller en avlägsen släkting. Du får inte heller utan tillåtelse lägga ut noter på hemsidor och intranät. Varför finns det regler som begränsar kopiering?
Det är också enkelt. Den som har komponerat ett verk och den som har bekostat tryckningen av noterna vill ha betalt för sitt arbete. Om rättighetshavarna får betalt kan de fortsätta sitt arbete och vi får ett rikt musikliv.

Klassundervisning i grund- och gymnasieskolan
Huvudprincipen i avtalet är att kopiering aldrig får ske för att ersätta eller minska inköpen av utgivna läromedel. Man får med andra ord inte kopiera för att ersätta den normala tillgången på läromedel. Läraren och eleven får aldrig kopiera mer än 15 % av en bok och aldrig mer än 15 sidor. Detta är den s.k. 15/15 regeln. Vad gäller notböcker är antalet sidor läraren och eleven får kopiera än mer begränsat. Från ett samlingsverk som innehåller noter får läraren endast kopiera en femtedel av notsidorna av varje enskilt verk. Antal sidor som får kopieras uppräknas till närmast antal hela sidor.
Ett exempel: Om en sångbok innehåller flera verk får endast en femtedel av noterna till ett enskilt verk kopieras. Om en sång är fem sidor lång så får alltså endast en sida kopieras. Av hela sångboken får sammanlagt högst 15 % kopieras, men aldrig mer än 15 sidor sammanlagt.

Läraren och eleven får inte kopiera
• körmaterial och lösa stämmor som ingår i ensemble- och orkestermaterial, om materialet finns tillgängligt på den svenska marknaden i separat tryck.
• musikaliskt verk för offentligt framförande, om åhörarna består av andra än klassen och elevernas föräldrar.

Universitet och högskola
Huvudprinciperna i detta avtal är desamma som avtalet rörande klassundervisning i grund- och gymnasieskolan. Det är dock endast lärare som har rätt att kopiera enligt avtalet. Vidare är det så att i dagsläget omfattar inte högskoleavtalet digital kopiering, vilket gör att det alltså inte är tillåtet att kopiera verk och lägga in dem i exempelvis pdf-dokument eller att mejla ut dem till studenterna.

Musik- och kulturskolor
• Det är endast läraren som har rätt att kopiera enligt avtalet.
• Läraren får bara kopiera för att komplettera den normala tillgången på noter vid sin egen musikundervisning. Läraren får alltså inte kopiera för att ersätta den normala tillgången på läromedel.
• Löst stämmaterial får kopieras för att tillgodose praktiska behov i den aktuella undervisnings- eller konsertsituationen.
• Ur häften och böcker på mer än 48 sidor, exklusive eventuellt omslag, får läraren för samma elev kopiera högst 10 sidor per läsår.

Läraren får inte kopiera:
• Häfte och böcker som har mindre än 48 sidor.
• Körnoter som finns tillgängliga i separat tryck.
• Hyresmaterial.
• Om rättighetshavaren har meddelat förbud mot kopiering.

Om kopiering är tillåten får verket kopieras i ett exemplar per elev och inom ramen för lärarens tjänst får läraren för sitt enskilda bruk framställa tre exemplar. Vid kopiering är läraren skyldig att se till att källan samt upphovsmannens namn anges på kopian. Efter terminen ska samtliga kopior förstöras. I dagsläget omfattar emellertid inte avtalet digital kopiering, vilket gör att det alltså inte är tillåtet att kopiera verk, lägga in dem i exempelvis pdf-dokument eller att mejla ut dem till eleverna. Notera att skolorna enligt avtalet åtar sig att på begäran, under en begränsad tidsperiod, lämna uppgift om kopieringens art och omfattning. Orsaken till statistikinhämtningen är att medel ska kunna betalas ut till de upphovsmän och förlag vars noter har kopierats.

Arrangemang
Den som gör ett arrangemang av ett skyddat verk måste ha rättighetshavarens tillstånd om arrangemanget ska användas till annat än för privat bruk. Arrangören kan inte ändra, sälja, framföra, hyra ut eller låna ut verket utan originalrättighetshavarens tillstånd. Den som gör ett arrangemang efter samtycke från rättighetshavaren har dock upphovsrätt till själva arrangemanget, men bara till själva arrangemanget och inte någon rätt till originalverket. Arrangemanget är skyddat i 70 år efter arrangörens död.

Musik från nätet
Musiktjänsterna Spotify och Wimp är skapade för privat bruk. Det är förbjudet att använda dessa i sammanhang där en större mängd personer är inblandade. Det är alltså inte tillåtet att använda musik från nätet i musikundervisningen eller att spela musik i skolans korridorer. Om musiklärare vill använda musiken från sitt konto i skolan är det möjligt att köpa musiken med så kallade downloads. Musikläraren eller skolan blir då ägare till musiken och kan använda den efter eget behag. Många aerobic-instruktörer använder Spotify på detta sätt.

Lyssna på musik digitalt från radio och TV
Det är tillåtet att spela en cd-skiva eller lyssna på musik via internet från radio eller TV medan programmet sänds i klassrummet liksom att titta på SVT Play i efterhand.
Som lärare har du också rätt att i musikundervisningen använda dina egna inköpta exemplar av cd-skivor och spela upp dem för dina elever.

För fristående skolor krävs dock musiklicens för att få göra följande: Spela musik eller ha TV i korridorer, uppehållsrum, kafeteria, matsal samt att anordna disco, konserter, elevföreställningar eller liknande (med eller utan entré) för allmänhet och föräldrar.

Musikprogram från radio och TV
Spela in musikprogram från radio och TV kan du göra som privatperson. Vill du använda programmen i din undervisning krävs att skolan har ett skolbandningsavtal.

Spela och sjunga i skolans aula eller café
Sker det i en lokal där skolans övriga personal har tillträde, till exempel i skolans aula eller café, räknas det som offentligt framförande. Det är tillåtet om kommunen har avtal med STIM. Detsamma gäller skolans kör eller luciatåget som får sjunga vilka sånger som helst inom skolan eller kommunen. Observera dock att noter som kopierats med stöd av Bonus Presskopias kopieringsavtal inte får användas som underlag för framförandet, för att göra detta krävs särskilt tillstånd.

Arrangera elevkonsert vid föräldramöte eller för allmänheten
Du och dina elever har rätt att spela och sjunga skyddad musik när föräldrar besöker skolan. Ni har också rätt att sätta upp en elevkonsert för allmänheten. Publiken får uppgå till högst 300 personer enligt kommunernas avtal med STIM. Är publiken större måste STIM meddelas och få ersättning. Men ni får inte använda noter som kopierats med stöd av Bonus Presskopias kopieringsavtal som underlag för ett framförande som riktar sig till en annan krets än den som huvudsakligen består av lärarens klass och elevernas föräldrar.

Sätta upp en musikal i skolan
Musikdramatiska verk, dit bland annat opera, balett och musikal hör, ingår inte i det avtal som kommunerna tecknat med STIM och får således inte sättas upp utan tillstånd.

Spela in en skolkonsert
Det går alltså bra att videofilma eller spela in en elevkonsert (oavsett vilken musik som framförs) på cd, som ni har spelat upp på skolan så länge upptagningen används uteslutande i undervisningen. Endast lärare eller elev själv får göra upptagningen och den får visas för klassen, men inte kopieras upp i flera exemplar och spridas utan tillstånd från musikverkets upphovsman såvida skolan/kommunen inte har tecknat en Musik-i-Media-licens.

Använda musik i elevproduktioner (PowerPoint, filmer, radio, TV etc)
Om eleverna har gjort en produktion där musikstycken skall ingå, använt musik som musikläraren och/eller eleverna själva har komponerat eller laddat ner Multimediabyråns gratismusik behövs inget tillstånd. En annan variant är att söka efter musik som har Creative Commons-licens. Annars gäller att om ni vill använda någon annans skyddade musik i elevproduktionen krävs tillstånd från STIM eller att ni tecknar en MiM-licens.

Spela in och sälja musik
Om du vill spela in en skiva där elever framför skyddad musik och sedan vill sälja den krävs Musik-i-Media-licens.

Musikläraren tillstår villigt att regelverket för kopiering och användning av musik i skolan är komplicerat. Vad gäller den digitala användningen borde STIM ta initiativ till ett avtal med kommunerna snarast. I juni 2013 lär ett nytt avtal skrivas under mellan Bonus Presskopia och kommunerna.

Källa:
Bonus Presskopias hemsida: www.bonuspresskopia.se
Skolverket: www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/kollakallan