Utveckla språket med musik

Utveckla språket med musik – rörliga rytmer och toner att ta på
Eva Nivbrant Wedin, Isaberg Förlag

”Utveckla språket med musik” handlar om hur ett aktivt musikutövande tränar en mängd olika förmågor. Framför allt handlar den om kopplingen mellan musik och förmågan att lära sig läsa och skriva. Nivbrant Wedin arbetar som lektor i rytmik vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm.


Boken är indelad i två delar. Den första behandlar mer teoretiska infallsvinklar och den andra innehåller praktiska aktiviteter. Dessa aktiviteter är framförallt baserade på rytmikmetoden och är anpassade för barn i åldrarna 5-9 år. Det fjärde kapitlet behandlar just rytmikinspirerad undervisning mer specifikt och fungerar som en introduktion till undervisning baserad på rytmikmetoden.
Att språk och musik har mycket gemensamt belyses på flera sätt. Medförfattaren Susanne Weiner Ahlström beskriver det som att ”vi föds in i två ljudsystem, ett språkligt och ett musikaliskt.” Hon räknar upp de parametrar som är gemensamma för musik och språk, samt hur olika musiska och rytmiska övningar kan stärka språkförståelse och inlärning av språk.

Medförfattaren Michael Schlyter ställer i boken frågan: Varför sysslar människan med musik? En av de teorier som tror sig kunna förklara detta menar att musiken är språkets förutsättning. En annan teori beskriver mänsklig kreativitet som en drivkraft och en tredje vill se musiken som ett socialt klister. Det finns säkert hur många anledningar som helst till varför vi sysslar med musik och det är utmärkt att få en större förståelse för hur just musiken och språket hänger samman, vilket den här boken visar många exempel på.

Genomgående är boken full av beskrivningar på hur jag som pedagog kan omsätta teori i  handling. Även i de teoretiska kapitlen kopplas teorierna till praktiska övningar, inte minst i det första kapitlet om läs- och skrivinlärningsprocesser.
Detta går helt i linje med en av rytmikmetodens grundprinciper: först praktik – sedan teori. Praktiken är hela tiden grunden för lärandet.

De sista kapitlen är fulla av sånger, ramsor, lekar och praktiska aktiviteter. Det handlar bl a om lyssning, puls, att hitta mönster, samt motsatser och ytterligheter. För mig som verksam musiklärare uppskattar jag särskilt detta. Att få tips på hur jag rent konkret kan arbeta med eleverna och samtidigt med en tydlig koppling till det större sammanhanget/
Anna Andersson

Etiketter: recension rytmik