Förstelärare i musik

Karriärtjänsterna förstelärare och lektor infördes av regeringen som ett led i att utveckla skolan, stärka lärarkåren och öka attraktiviteten i yrket. Målet är att 17 000 lärare skall vara förstelärare hösten 2016.
Staten har gett kommunerna pengarna, 5000:- kronor i månaden för en förstelärare och 10000:- kronor för en lektor. Kommunerna har vad MR känner till hanterat frågan väldigt varierande.


Uppdragets storlek varierar från 10 % och uppåt. Enligt Skolverket, som samlat in uppgifter från huvudmännen, förväntas en tredjedel av förstelärarna enbart ägna högst 10 % av arbetstiden till uppgiften. Endast tjugo lärare förväntas ägna 25 % eller mer till förstelärarsysslorna. Enligt förordningen om karriärtjänster ska förstelärare i huvudsak arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Det betyder enligt Skolverket att högst 50 procent får vikas till specifika försteläraruppgifter.

Ersättningen i pengar är i många kommuner också mindre än de stipulerade femtusen kronorna. En del kommuner betalar endast 2000:- i månaden. Innehållet skiljer sig också åt från kommun till kommun. I Kalmar där förstelärarna kallas utvecklingslärare skall dessa göra oanmälda besök i klassrummen för att inspektera hur lärarna sköter sitt arbete (!). I Mölndals kommun utgör förstelärarna ett stöd för kommunens planeringsenhet och tillbringar mycket av sin tid på utbildningsförvaltningen.
Ansökningsförfarandet till karriärtjänsterna har också varierat liksom varaktigheten i uppdraget.

Handlar det om ett tidsbegränsat uppdrag eller är det en tillsvidareanställning om tre år som gäller? En del lärare som Musikläraren varit i kontakt med berättar att uppdraget för närvarande är ettårigt och förväntas utgöra en del i kompetensutvecklingen. Eftersom det är kommunerna som har ansvaret för skolan så hanterar de karriärtjänsterna efter eget gottfinnande.
Musikläraren kan konstatera att kommunerna i första hand satsar på förstelärare inom matematik och svenska. Läsa, skriva och räkna är det som gäller. Enligt Skolverket är det bara en handfull estetlärare som är förstelärare.

Av estetlärarna är det flera som fått en mer övergripande roll. Dessa lärare har tidigare i sin undervisning visat på goda exempel vad gäller kvalitetssäkring, bedömning och skolutveckling.
Enligt Peter Östlund, projektledare på Skolverket skall kommunerna utgå från de lokala behoven. Han säger i en intervju: ”Det finns inga begränsningar, arbetsgivaren avgör. Förstelärarna kan arbeta med att förstärka ämnet eller vara allmänpedagogiskt skickliga.

Tobias Engdahl - förstelärare

Försteläraren Tobias Engdahl arbetar på Sandsbro skola i Växjö. Skolan är en 1-6 skola och har 420 elever. I år 1 har eleverna 40 minuter, i år 2 och 3 har eleverna två tillfällen à 40 minuter musik i veckan. 4-6-eleverna har 60 minuter. Musiksalen är välutrustad med stor scen och två grupprum. Storleken på elevgrupperna varierar mellan 18 och 23 elever. Tobias berättar att man har rockbandsverksamhet
redan från år 1.

– Du är musiklärare och förstelärare med allmänpedagogisk inriktning?
–Ja, och jag arbetar i huvudsak med bedömning. Jag blev tillfrågad av min rektor om jag ville bli förstelärare och jag betecknar det som en projektanställning som jag kommer ha under tre terminer. Jag är den enda försteläraren på min skola.

Vad gör du som förstelärare?
– Igår satt jag med slöjdgruppen och vi diskuterade om vi gör våra bedömningar på rätt. Jag tycker att det är oerhört viktigt att eleverna förstår bedömningskommentarerna som de får. Begriper eleverna inte innebörden är bedömningen rätt bortkastad, tycker jag.

– Vilken ersättning får du som förstelärare?
– Jag har 5000:- i lönetillägg men jag ingen extra tid för mitt arbete som förstelärare,  vilket klart begränsar mig. Jag känner till en förstelärare som har trettio procent och han har naturligtvis mycket större möjligheter. Vad jag verkligen hoppas är att jag nästa läsår kommer att få en kollega som jag kan arbeta och utveckla undervisningen tillsammans med.


Lena Larsson - förstelärare

Lena Larsson arbetar som musik- och fransklärare på Källebergsskolan i Eslöv, en tre år gammal kommunal skola som har ca 200 elever. Lena har en sjuårig högskoleutbildning i bagaget och berättar inledningsvis att hon har det ”jättebra”. 15 elever per grupp i 7:an, 8:an och 9:an och en välutrustad musiksal.

Hon är enda musikläraren på skolan men arbetar ämnesövergripande och samverkar med flera lärare. Många av lärarna på skolan är tvåämneslärare och har ett estetiskt och ett teoretiskt ämne, vilket bidrar till synen att alla ämnena är lika viktiga.

Lena har under sin lärarbana slagits för en undervisning som skall fungera. Hon har ställt ultimatum till sina skolledare. ”Annars så lämnar jag”, som hon själv uttrycker det. ”Det handlar om att visa på resultat. Min rektor är positiv till de estetiska ämnena och har i hög grad bidragit till små undervisningsgrupper och en bra utrustning. En välfungerande undervisning i musik gagnar andra ämnen, påstår Lena med emfas. ”Och eleverna tycker att det är jättekul”.

– Hur ser du på din roll som förstelärare?
– Jag anser generellt att alla lärare skall kunna göra karriär och få högre lön. Lärarförbunden gick ut för något år sedan med 10.000:- mer för alla lärare, men lade sig platt. Mina kolleger är jätteduktiga och förtjänar verkligen mer i lön. Att jag blev Förstelärare är framför allt ett erkännande för mig, men också av ämnet, musik är viktigt. Kommunen sökte lärare som arbetar med formativ bedömning/lärande och skriv- och språkinlärning och det har jag ju gjort. Ett stort stöd från rektor gjorde att jag sökte.

– Hur arbetar du i din funktion som förstelärare?
– Vi har ju precis börjat och vi är tre Förstelärare på min skola. Det är en fantastisk möjlighet att göra karriär, att stanna kvar i jobbet utan att bli skolledare, skolan behåller sin kompetens i högre utsträckning och det är som sagt ett gott erkännande för mig som lärare och för musikämnet. Inledningsvis har alla Förstelärare startat en blogg som alla lärare kan ta del av och där vi diskuterar undervisningsfrågor som förhoppningsvis på så sätt berikar undervisningen. Musiklärarna i kommunen
träffas för en likvärdig undervisning och bedömning. Vi ska ha ”öppna klassrum” och ett förslag är att jobba när andra skolor t ex har studiedag, andra lärare har då möjlighet att vara med på min undervisning.

– Vilken ersättning har du?
– 5000:- kronor i månaden och anställningen är tidsbegränsad till tre år.

– Har du nedsättning i din ”undervisningsskyldighet”?
– Nej, inte direkt. Det har ju gått åt en del extra tid, men samtidigt tycker att jag har fått in arbetet i min veckoarbetstid. På sätt och vis kan man säga att jag är förstelärare på grund av det som jag redan gör.

– Har du några särskilda ambitioner?
– Jag driver tanken om att musiklärarna i kommunen skall kunna träffas i högre omfattning, utveckla musikämnet och utvecklas tillsammans. Någon klok sa: “barn har 100 språk men berövas 99”

– Något du särskilt skulle vilja och som Musiklärarnas Riksförening skulle kunna bidra till?
– Drömmen är att ämnet hade fler timmar i veckan. Nu träffar jag eleverna en timme i veckan de tre åren i år 7-9. Jag skulle vilja ha två timmar i veckan. Det förtjänar eleverna.