Nytt kopieringsavtal

 Under 2013 har Bonus Copyright Access förhandlat med Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) och med Sveriges universitetsoch
högskoleförbund (SUHF) om nya kopieringsavtal för utbildningssektorn.
De nya avtalen började gälla från 1 januar1 2014 och  ger möjligheter att kopiera och dela digitalt.


Tidigare var digital kopiering i princip inte tillåten på högskolesidan. Från årsskiftet får både lärare och studenter för undervisningen rätt att kopiera och dela teknikneutralt. Precis som det på skolsidan är tillåtet för både lärare och elever att t.ex. ladda ner, skanna, spara digitalt, skriva
ut, fotokopiera, projicera, mejla och dela digitalt blir det nu på motsvarande sätt tillåtet även på högskolan.

Både lärare och elever och studenter får dela material inom undervisningsgruppen t.ex. via mail eller via skolans eller lärosätets nätverk/lärplattform. Däremot ger avtalet inte rätt att dela utanför skolans eller lärosätets undervisningsgrupp t.ex. via Musiklärarportalen icg Lektion.se. En undervisningsgrupp kan vara en klass, men kan också exempelvis vara en grupp med lärare och elever som jobbar ämnes- eller årskursövergripande. Även distansundervisning inom Sverige omfattas av avtalen.

Förenklade notkopieringsregler
I de nya avtalen har notkopieringsreglerna förenklats. Genomgående gäller en rätt att kopiera
och dela enligt den så kallade 15/15-regeln – 15 % av verket men inte mer än 15 sidor. Från en
digital förlaga är det tillåtet att ladda ner och kopiera digitalt motsvarande 15 A4-sidor. 15-regeln
gäller per förlaga, per elev eller student och per kalenderhalvår.

Vid offentlig konsert får kopierade noter med eller utan sångtext inte användas. Om konserten
är för skolans elever och elevernas anhöriga, eller för framföranden inom ramen för den ordinarie
utbildningen på högskolor och universitet är det tillåtet att kopiera (i enlighet med övriga
regler i avtalet) till den eller de studenter och lärare som ska medverka vid framförandet. Avtalet
ger inte rätt att kopiera till publiken.

Körmaterial och lösa stämmor som ingår i ensemble- och orkestermaterial får inte kopieras om
materialet finns att hyra eller köpa.


Särskilda regler om förlagsutgivet
I de nya avtalen finns speciella kopieringsregler för förlagsutgivet läromedel och förlagsutgiven kurslitteratur. Att kopiera ur förlagsutgivna läromedel på grund- och gymnasieskolor är enbart tillåtet för att komplettera sådana förlagsutgivna läromedel som lärare och elever normalt använder i undervisningen. Förlagsutgiven kurslitteratur får inte kopieras på högskolor och universitet, men det finns tre undantag. Om det i sådan litteratur ingår enstaka verk och endast ett mindre avsnitt som inte överstiger 15 sidor som ska läsas, får lärare och studenter kopiera avsnittet enligt 15/15-regeln. Lärare och studenter får också kopiera enligt 15/15-regeln till presentationsbild (t.ex. i PowerPoint, Prezi). Lärare får även kopiera enligt 15/15-reglen för examinationsuppgift.

Musik- och kulturskolan
Musik- och kulturskolans avtal förhandlas inte av Bonus utan av musikorganisationerna själva. Här gäller samma regler som tidigare. Exempelvis får enbart lärare kopiera, inte elever. Det är bara tillåtet att fotokopiera och göra utskrifter. Har du som lärare anpassat ett verk för att passa rådande besättning är det dock tillåtet att kopiera digitalt.

Folkhögskolor
Alla landstingsdrivna folkhögskolor har avtal och får kopiera enligt samma regler som grund- och
gymnasieskolorna.´Alla RIO-anslutna folkhögskolor har också avtal, men för dem gäller ännu inte de nya kopieringsreglerna.
Information om kopieringsregler enligt avtalet med RIO finns på www.bonuscopyright. se

Skriva ner på gehör – också att kopiera

Det kan hända att musiklärare skriver ner låtar på gehör, dels för att man inte vet var man kan köpa noterna, dels för att låten behöver anpassas i svårighetsgrad, tonart eller för en viss besättning.
Enligt kopieringsavtalen (skolkopieringsavtalet och högskoleavtalet) får lärare och elever och studenter en rätt att kopiera låten. Lärare och elever och studenter får t.ex. ladda ner (noter), skriva av eller skriva ner låten på gehör, förutsatt att låten förblir i så gott som oförändrat skick.

Att däremot göra ett arrangemang av låten till en annan besättning eller svårtighetsgrad är enligt upphovsrättslagen tillåtet först efter att den som har rättigheterna givit sitt tillstånd.
Bonus kopieringsavtal ger inte den rätten. Handlar det om ett verk som inte längre är skyddat, det vill säga att upphovsmannen varit död i mer än 70 år, är det tillåtet att ändra och använda verket utan att fråga om lov.
 

Etiketter: upphovsrätt