Musik för alla

En ny och intressant bok om musikutbildning ”Musik för alla - Filosofiska och didaktiska perspektiv på musik, bildning och samhälle”, kom ut i början av 2014. Boken vänder sig till lärarutbildare, lärarstudenter och verksamma lärare. Musik för alla är en antologi och innehåller artklar av femton nordiska musikforskare.
Författarna diskuterar musikens roll i den svenska skolan och på vilket sätt ämnet kan bli en del av elevernas bildningsresa. I boken riktas kritik mot dagens musikundervisning. Alltför mycket av undervisningen är oplanerad.

Alltför ofta ställer läraren frågan till eleverna: ”Vad skall vi göra idag”. Det innehållsliga valet överlåts oftast åt eleverna som får spela enklare pop- och rocklåtar. Detta sätt att undervisa upprepar sig lektion efter lektion. Denna innehållsliga kritiska bredsida levereras bland annat med stöd av Johans Södermans pedagogikkolleger i Göteborg; Monica Lindgren och Claes Ericsson, som våren 2010 presenterade en forskningsstudie med musikklassrummet i fokus och där liknande slutsatser förekom; rock och pop i ensembleform har blivit musiklärarnas nya kanon.

I en intervju på Malmö Högskols hemsida säger Johan Söderman:
– Alltför mycket av undervisningen är oplanerad. Redaktörerna och skribenterna vill att musiklärare
ska ta sitt yrke på allvar, annars riskerar ämnet försvinna från grundskolan. De vill att musikläraren ska ställa sig frågor kring varför han eller hon valt en genre, aktivitet eller metod. De vill att musikundervisningen ska innehålla en helt annan genrebredd och en diskussion om musikens plats i samhället och elevers identitetsskapande. Boken har syftet att öppna ögonen, reformera, bredda och
fördjupa musikämnet.
– Musik är även ett skapande ämne, där man kan använda ny teknik. Men det är också ett ämne där eleverna lyssnar, talar om musik och sätter ord på upplevelser och engagerar sig, fortsätter Johan Söderman i intervjun.
– Fler musiklärare borde fundera över musikens funktion att fostra demokratiska medborgare,
bidra till större samhällsengagemang och studiemotivation. Det handlar absolut inte bara om att utbilda framtida specialister.