MR på Skolforum

Skolforum är ett årlig arrangemang som vanligtvis äger rum under lovveckan i början av vecka 44 , i år gick evenemanget av stapeln i Älvsjö 27-28 oktober. Sven Rydgård var där som representant för MR:s styrelse med förhoppning att kunna träffa andra musiklärare, diskutera med dem, kanske intervjua någon. Ambitionen var naturligtvis också att kunna rekrytera nya medlemmar till Musiklärarnas Riksförening förutom att deltaga i intressanta seminarier. Av programmet att döma var dock utbudet avseende estetiskt innehåll stark begränsat - eller inget alls!
Nedan redovisar Sven sina erfarenheter i dagboksform.


Måndag 27 oktober
Den första föreläsningen av dem jag hade valt var ”Plattan i mattan” med Susanne Kjällander. Hon har doktorerat i pedagogik med digitala verktyg, dvs datorer och pekplattor mm. Hon har förresten gjort en variant av sin avhandling som en lättläst bok, ”En dator per elev”.
Hon visade hur kreativa små barn i förskolan kan vara, med t ex inspelning av filmer. Barn ”föds in” i den digitala verkligheten idag! De använder bilder, layout, ljud mm. Fortfarande är det däremot främst text och ord som idag används vid bedömning i skolan, något som måste förändras!
Digitaliseringen av skolan är en omvälvande förändringsprocess. Det leder till ett förändrat lärande. Susanne har bl a sett att virtuella och fysiska miljöer inspirerar varandra ömsesidigt.
Ett exempel hon visade på var att om några barn jobbar med lera börjar andra barn att använda en ”lerapp”! En rapportfilm finns på appknapp.se.

Nästa föreläsning var om matte-appar med Eva Björklund. Apparna var av mycket olika kvalitet. Den som är intresserad kan läsa om detta på happsan.se.

Nu lite musik: En man från Tekniska museet demonstrerade ”spel på bananer”! Det kom olika toner från datorns högtalare när man rörde vid bananerna och en strömkrets slöts ju då. I Barnbokskatalogen hittade jag en bok (pluscd) med sånger från Somalia. Det var ju alltid något nytt! (Den finns på Omhassan Bokförlag.)
Jag hade sedan ett trevligt samtal med Mattias Ljung från Natur & Kultur, som funderar på att göra ett läromedel i musik! Han är egentligen mattelärare men med ett stort, aktivt musikintresse.

Tisdag 28 oktober
Klockan 9 träffades Charlotte Zetterström, från Uppsala och suppleant i MR:s styrelse, och jag och tog en snabb frukostfika innan det var dags att lyssna på den mycket kända författaren Lena Andersson, Augustprisvinnare mm. Hon blev intervjuad av Michael Karlsson på ett excellent sätt kring hennes böcker och tankar om skolan på nittiotalet (då hon skrev “Var det bra så?”) och idag. Charlotte träffade folk från Lärarförbundet och LR under förmiddagen. Hon testade också bananspelet

Eftermiddagen började för mig med ett seminarium om karriärtjänster med Anna-Lena Hernvall som moderator. Frågorna som ställdes var bla.: Vad innebär det att göra karriär i skolan, som lärare? Är förstelärartjänsterna ett steg i rätt riktning?
Ulrika Nemeth, lektor I svenska och Christina Löfving, utvecklingsledare och 1:e lärare år 1-6, svarade på dem och mycket annat. Det finns få lektorer, många 1:e lärare och problem av olika slag (avundsjuka, överkrav från huvudman mm). Lönen ökar ju med 5000 kr/månad, vilket ger stora förväntningar från många håll. Ulrika och Christina var ändå mycket positiva till att karriärtjänsterna finns.

En mycket intressant föreläsning hölls av Annika Lantz-Andersson under rubriken “Lärare i den uppkopplade skolan”. Hennes tankar (forskning I Göteborg) rör sig om vilken sorts kunskap vi får med digital teknik och lärarens roll. Vi måste mer än tidigarestrukturera kunskapsinnehållet och använda nya strategier i arbete med eleverna. Hon kallar detta en”digital agenda”, lärarnas interaktion med de studerande är nödvändig. Eleverna ställer nu mer frågor än läraren i sitt sökande efter kunskap. Att “inte skriva av” är gammalmodigt krav. Nu gäller det hur eleverna “klipper och klistrar” vid de digitala verktygen. Vi ska stötta dem, hjälpa dem med hur man refererar, citerar, dvs “kopierar på rätt sätt”!
Tekniken ger nya vägar till kunskap och vi ska kunna bedöma deras analytiska, metakommunikativa
förmågor (sortera, modellera, ta ställning mm).
Möjligheter för oss lärare att diskutera allt detta nya i olika forum är mycket viktigt idag! Det är en förändrad lärarroll som kan benämnas “the meddler in the middle” (medskapare I elevernas projekt).
Det krävs av oss en kritisk öppenhet och att vi interagerar mera

Jag avslutade Skolforumdagarna med att intervjua Helena Linge, 2:e vice ordförande I Lärarnas Rikförbund. Hon undervisar i musik i åk 3, så hon är inte enbart fackligt aktiv. Här kommer hennes svar i korthet:

Helklass, halvklass?
Storleken på klasserna (grupperna) har självklart stor betydelse framför allt för musicerandet på lektionerna, ljudmiljön, hur mycket man hinner undervisa och hjälpa eleverna och hur mycket läraren kan komma ihåg av vad de enskilda eleverna har presterat under en lektion.

LR:s rapport “Stäm upp” har lett till ett stödmaterial till kommunerna om hur musikämnet ska kunna fungera på ett bra sätt. Det materialet är på väg. Kanske blir det inte helt tydliga rekommendationer om t ex 15-grupper, utan mer hur man skapar fungerande scheman, lokalmässiga förutsättningar, hur man gör tjänstetillsättningar, karriärtjänster för musiklärare och arbetar för en bra ljudmiljö .

Estetisk verksamhet i gymnasieskolan?
Tjänsteunderlaget har helt klart minskat, vilket man för individerna löst t ex genom att tvåämneslärare fått fler timmar i det andra ämnet, man har inte återbesatt tjänster efter att en lärare gått i pension eller att musiklärare har fått en del av tjänsten på grundskolan.

Elevperspektivet?
De individuella valen i estetisk verksamhet har inte blivit så många som “man kanske från något håll hoppades”. Meriteringspoängen har gjort att många elever väljer matematik, engelska och moderna språk.
LR vill att det ska gå att utöka gymnasiepoängen till t ex 2600 poäng och därmed ha estetisk verksamhet obligatoriskt. Lokalt har skolor gjort sådana varianter av gymnasiekurser. Gymnasieperioden ska ju vara en “bildande period” på flera sätt!

MR:s enkät? Helena har svarat på den, tycker att den är bra, har relevanta frågor. Den kan användas i opinionsbildande syfte. Hög svarsfrekvens har stor betydelse!

LR:s inställning till MR?
"Vi samarbetar gärna med olika intresseföreningar! MR är ett exempel på en ideell organisation som kämpar för viktiga, riktiga och bra villkor för musiklärarna!
/Sven Rydgård

Etiketter: reportage