Make Music Matter

Under kommande höst kommer alla musiklärare i landet att kunna delta i Make music matter 2017, ett projekt som syftar till att elever ska få möjligheter att utveckla dels förmågan att skapa musik utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt, dels utveckla sina kunskaper i och om digitala verktyg. Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, AMB, (Academy of Music & Business AB), SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)
och musiktjänsten Soundtrap.

Syfte
Make music matter 2017 syftar till att de digitala verktygen ska få sin rättmätiga plats i
musikundervisningen, då stora delar av den musikproduktion som produceras i samhället
idag är digital. I den nationella ämnesutvärderingen i musik 2013 (NÄU13) framkommer
att musikskapande och användande av digitala verktyg är ett sällsynt förekommande inslag i musikundervisningen, detta trots att användandet av digital teknik varit inskrivet
i läroplanen sedan Lpo 94. I syftet i Lgr11:s kursplan i musik jämställs digitala verktyg
som verktyg med röst, musikinstrument samt musikaliska begrepp och symboler. Ämnesutvärderingen visar också att behovet av kompetensutveckling inom området är stort bland musiklärarna i landet. Skolverket har därför i samarbete med Linnéuniversitetet
tagit fram ett undervisningsstöd som beräknas ges ut under våren 2017.

Deltagarperspektivet
Med hjälp av digitala verktyg kan skolan ge alla elever förutsättningar att delta i meningsfullt musikskapande och musicerande, oberoende av förkunskaper, vilket har stor betydelse i ett ämne som är ett av de allra minsta i skolans timplan. Utifrån ett medborgerligt och demokratiskt perspektiv är det alla elevers rätt att få uttrycka sig, bli lyssnade på och deltaga i samhällets kulturliv. Med hjälp av de digitala verktygen blir det möjligt att utveckla gynnsamma lärmiljöer som eleverna upplever som autentiska och inspirerande, där eleverna både får möjligheter att pröva sina egna idéer och utveckla sin musikaliska kreativitet, se och höra samband och utveckla sin förståelse av musik som kommunikationsmedel och uttrycksmedel.

Entreprenörskap
”Make music matter 2017” handlar inte bara om att skapa musik med digitala verktyg
utan syftar också till att vara yrkesförberedande på så sätt, att eleverna ska få utveckla
entreprenörskap, något som också omnämns som en viktig kunskapskvalitet i läroplanens
första kapitel. I Kommentarmaterial till kursplanen i musik (sid 16) görs också denna
koppling mellan musikskapande och entreprenörskap: ”Musikskapande stimulerar elevernas  kreativitet samt vilja till att pröva egna idéer”. Detta förhållningssätt främjar entreprenörskap, vilket lyfts fram i de första delarna av den samlade läroplanen.”

Förutsättningar för projektet
I projektet Make music matter tas hänsyn till att elevers förutsättningar för att skapa
musik med digitala verktyg varierar, därför utgår projektet utifrån tre nivåer.
Nivå 1: Musikskapande med loopar
Nivå 2: Musikskapande med loopar och midi-inspelning
Nivå 3: Musikskapande med loopar och midi-inspelning samt inspelning med audio- för
akustiska och analoga instrument.

Information
Inom ramen för Make music matter 2017 läggs information och material ut på webbplattformen Musiklärarportalen.se - nätverket för musiklärare i Sverige”. Vidare kommer det att finnas ett diskussionsforum där musiklärare kommer att kunna diskutera sådant som berör projektet med andra musiklärare, men också med musiklärarutbildare och forskare i musikpedagogik. Skolverkets kommande undervisningsstöd i digitala
verktyg kommer också att användas som en värdefull kompetensbank. Skolorna
kommer också att kunna ladda upp sina musikproduktioner på Musiklärarportalen.
se
De skolor som deltar i projektet ”Make music matter 2017” får:
• Fri tillgång till educationkonton i musiktjänsten Soundtrap under hela projekttiden
• Exklusiva loopar och musikslingor framtagna av internationella kompositörer artister
som eleverna får möjlighet att skapa musik med.
• Publicering av skolornas musikskapande på webbplattformen Musiklärarportalen.se
• Kompetensutveckling i digitala verktyg (Soundtrap),
• Föreläsning om musikskapande och entreprenörskap av Andreas Carlsson, internationell
låtskrivare och skolentreprenör
• Lektionsförslag och bedömningsunderlag med utgångspunkt i Lgr 11

Soundtrap
Make music matter 2017” har valt att använda den svenska musiktjänsten Soundtrap.
Vidare finns en bakomliggande tanke med att deltagarna använder samma verktyg; verktyget finns i ”molnet”, vilket innebär att eleverna kan arbeta med sitt musikskapande både i skolan och i hemmet och det underlättar kollaborativt samarbete mellan eleverna/skolorna via den online-funktion som finns i programmet.
Soundtrap for Education är en plattform som tagits fram specifikt för undervisning och skolor. Den ger lärare åtkomst till en särskild panel där man kan sortera sina elever i grupper och skicka ut uppgifter. Allt eleverna gör blir sedan automatiskt tillgängligt för läraren, som kan gå in och se vad eleverna har gjort och lämna feedback direkt i projekten. Soundtrap Education är smidigt integrerat med Google Classroom, men det finns inget krav på att använda Classroom för att kunna använda Soundtrap/Göran Nikolausson