Manifestation för musiken

I Stockholms Konserthus samlades 21 december 2016 ett fyrtiotal personer för att diskutera hur musiken skall kunna bli en integrerad del av grund-och gymnasieskolan. Bakom manifestationen stod organisationen Forum 21 · Barn & Musik, som funnits sedan millennieskiftet. ”21” står för engelskans ”Twentyfirst Century” och vill peka på kombinationen barn & musik som vårt århundrades största möjlighet att förändra och utveckla samhälle och miljö. Bland gästerna på Stockholms Konserthus fanns en stråkkvartett från Ann Arbor i den amerikanska delstaten Michigan.

I spetsen för Forum 21 finns dirigenten Göran Staxäng. Musikläraren ringde upp och fick en pratstund.

– Vilka deltog i manifestationen i december?
– Vi bjöd in tre skolor och två kulturskolor från olika delar av världen; USA, England, Finland, Norge och Sverige. Från varje
skola kom elever, musiklärare, klasslärare, rektorer, administratörer och föräldrar.
Varje skola vi inbjöd arbetar med koncept där man på olika sätt erbjuder alla barn att på skoltid få skapa musik. I Ann Arbor Public Schools får alla elever i hela staden obligatoriskt lära sig spela instrument i skolan. På Central Primary School i Watford, England engageras alla klasslärare som får träna egen röst, lära sig om barnröster och får sångrepertoar
som kan vävas in i den ordinarie klassundervisningen.

Östra Helsingfors Musikinstititut sätter ett instrument i handen på varje elev från första skoldagen i ettan till sista skoldagen i nian. Kulturskolan i Kalix, Sverige, arbetar med samverkan med den kommunala skolan och prövar på former där man i en av kommunens
skolor låter alla treor få spela ett bleckinstrument under ett år och sedan fortsätta frivilligt.

Kulturskolan i Kongsberg står för traditionellt norskt kulturskolearbete och har därtill utvecklat en verksamhet där flyktingar och invandrare får mötas regelbundet i musik-skapande på olika sätt. Alla barn i kommunen får också under tidig skolålder arbeta med en ”musikskattkista”.

– Hur var dagen på Konserthuset upplagd?
– Varje skola fick disponera 45 minuter för att på olika sätt presentera sitt arbete. Elever och musiklärare genomförde ”demonstrationslektioner”, berättade om hur de arbetar och visade en dokumentärfilm om ca 10 minuter vardera. Jag besökte under hösten 2016 varje skola som deltog den 21 december på Konserthuset. Jag filmade lektioner, repetitioner och
musikföreställningar samt intervjuade elever, musiklärare, klasslärare, skolledare, administratörer och föräldrar om hur musikskapandet påverkade såväl skolmiljö, studie-förutsättningar och barnens personliga utveckling. Filmerna finns  upplagda på www.forum21.org.
Dagen avslutades med en timmes gemensam diskussion där representanter från varje
skola och deltagare i publiken utbytte erfarenheter, insikter, slutsatser och idéer.

– Var kommer ditt engagemang för barn och musik ifrån?
– Våren 1990 blev jag informerad om en skolverksamhet i Ann Arbor, Michigan, där musikskapande är en integrerad del av den vanliga skolan. Här får alla barn lära sig spela och skapa musik, på skoltid!
Jag blev överväldigad av det jag såg och gjorde en enkel dokumentärfilm, parallellt med dirigentstudier på Michigan University i Ann Arbor. Jag filmade musiklektioner, repetitioner, intervjuade elever, lärare, skolledning och föräldrar.
Det jag såg och upplevde i Ann Arbor visade på fantastiska möjligheter för att hantera stora samhällsproblem. Under mina studieår på musikhögskolorna i Göteborg och Stockholm körde jag taxi. Jag hade kunder allt från kungafamiljen till människor i fullständig misär. Jag mötte allt från gala och glamour till livsleda, meningslöshet, drogmissbruk och onödigt
våld. I Ann Arbors skolor mötte jag ungdomar som genom musikskapande i skolan fått upptäcka intresse och förmåga att skapa musik, utveckla identitet och självkänsla och fått nycklar till många områden i livet efter skolan.
 

– Hur arbetar man i Ann Arbor?
– I Ann Arbor får varje (!) elev i femte klass lära sig spela ett instrument – obligatoriskt!
I sjätte klass får alla elever pröva på ensemblespel för att sedan i sjunde och åttonde klass och igenom gymnasiet fritt välja om de vill fortsätta spela. I sjunde och åttonde klass fortsätter ca 80 % av alla elever att musicera och
på gymnasiet väljer ca 50 % av eleverna att spela i olika ensembler som stråkorkester, blåsorkester, symfoniorkester, jazzorkester och kör.
Musicerandet blir frivilligt på riktigt när man vet vad man väljer eller väljer bort – för man har ju prövat och fått upptäcka om musik är kul!

– Obligatoriskt!? Upplever inte barnen detta som ett tvång?
– Genom att alla barn obligatoriskt får ett instrument i handen när de kommer till femte klass, så får musiken en roll som ett steg mot att bli ”stor”. Under de första skolåren får barnen se hur de äldre kamraterna får börja spela. De ser med förväntansfull längtan fram mot att de själva skall få börja spela när de kommer till femte klass. Det är en fullt vanlig syn att se sina kompisar komma bärande på instrumentlådor varje skoldag. Skolan
tillhandahåller instrument och lärare, instrumentallektionerna sker på skoltid i skolans lokaler, initialt i små grupper.

– Men tar inte musiken en massa tid från viktiga studier?
– Hela skolan i Ann Arbor genomsyras av ambitionen att utveckla varje barns alla förut-sättningar och låta dem upptäcka och utveckla sin kreativitet, uppfinningsrikedom
och uttryckspalett. Man ser musiken som ett verktyg både när det gäller att skapa ultimata förutsättningar för studiearbete och för den personliga utvecklingen.
Skolchefen i Ann Arbor uttryckte, i en intervju med henne inför dokumentärfilmen till den 21 december, perspektivet att barn behöver hjälp att utveckla ”soft skills” (mjuk kompetens)
som tränar barns förmåga att förstå och ta till sig komplicerade strukturer och
fakta. Som t ex förmågan att uttrycka sig
i musik.
Idag ser Ann Arbors skolor tillbaka på 75 års erfarenheter av att låta barn skapa musik på skoltid. Man vet att musicerande tränar förmågan att samarbeta och kommunicera, musiken ger alla barn ett gemensamt språk som skapar samhörighet och en trygg och harmonisk skolmiljö där mobbning är ett nästan okänt begrepp. Stödet och engagemanget från föräldrar är enormt vilket har gjort att musikprogrammet stått pall mot alla besparingsförsök genom åren. Skolan i Ann Arbor är en unik satsning och en förebild för varje stad eller kommun.

– Vad har ni för strategier för att nå ut med era tankar om barn och musik i Sverige?

  • Vi vill nå och engagera föräldrar och lärare, alltså vuxna som vill sina barns bästa och som kan påverka beslutsfattare.
  • Vi vill ge dem möjlighet att möta, se och uppleva i närbild vad barns gemensamma musicerande kan åstadkomma.
  • Vi gör filmdokumentärer från skolor där varje barn erbjuds att på skoltid få musicera tillsammans med sina kamrater.
  • Vi låter barn, föräldrar och lärare berätta hur musiken påverkar både studier och skolmiljö.
  • Vi tror att om många föräldrar och lärare börjar ställa krav på våra beslutsfattare, att deras barn skall få samma möjlighet att uppleva och uttrycka sig genom musik – som t ex barnen i Ann Arbor, Watford, Kongsberg, Helsingfors eller Kalix – då kan saker börja hända.
  • Vi vill också initiera ett byggande av nätverk med ”ambassadörer” som kan verka för att skapa nyfikenhet och tilltro till vad som faktiskt skulle kunna hända med samhälle, skola och individ – om många barn fick musikskapande på skolschemat.

Ambassadörer kan vara personer i alla sammanhang, både stora och små, som åtnjuter mångas respekt och förtroende. Minns t ex Astrid Lindgrens ”Pomperipossa” och hur hon påverkade hela den svenska skattepolitiken.

Våra gästskolor den 21 december 2016 är grundstenar i ett nätverksbyggande som vi vill bygga vidare på. Vi för nu diskussioner med dessa om hur vi på olika sätt kan utveckla gemensamma strategier för att nå ut till föräldrar, lärare, skolledare, opinionsbildare, beslutsfattare och många fler.

– Hur kommer kulturskolans verksamhet in i bilden?
– Sverige har en kulturskola i nästan varje kommun, vi har många kunniga och engagerade
musiklärare och vi har etablerade former av samverkan mellan skola och kulturskola i många kommuner. Det är av största vikt att samverkansformer mellan skola och kulturskola får bevaras och utvecklas med ambitionen att nå och involvera alla (!) barn.

I staden Ann Arbor finns drygt 17 000 elever, alla involveras i musikskapande under sina skolår. Elever och lärare i Ann Arbor är stolta över sin skola och sitt musikprogram, de
ser kopplingarna mellan framgång i studier, positiv och harmonisk skolmiljö och
musikskapande på skoltid.
Samverkan mellan vår kulturskola och skola kan - med några pennstreck i skolplan, budgetkolumner och långsiktig satsning på god utbildning av musiklärare - förvandla och utveckla svensk skola till en skola där musikskapande når och involvera alla barn. Vetenskaplig forskning har återkommande visat på hur musikskapande utvecklar barns förmåga att ta till sig kunskap och stimulerar det logiska tänkandet.
Det borde vara en självklarhet att musikskapande står på schemat för alla barn. Svensk skola, i nära samverkan med vår kulturskola, detta skulle kunna göra Sverige till ett föredöme på global nivå.

Så avslutar Göran Staxäng, Forum 21, vårt samtal. Tack Göran för att du verkar
liksom MR för musiken i skola och samhälle!

Bäste musiklärare! Besök gärna forumets hemsida:
www.forum21.org

Video från Ann Arbor:
https://www.youtube.com/watch?v=IiJTpLVWYI8