Musik i Norden

I Musikläraren nr 3 2017 fanns en inbjudan från vår systerorganisation i Norge, Musikk i skolen till Musikläraredagen i Trondheim i början av oktober. Vi besökte motsvarande arrangemang 2016 men saknar information om hur många svenska musiklärare som tog tillfället i akt och deltaga i konferensen. Vi konstaterar att vi
i mångt och mycket saknar kunskap om hur undervisning i de estetiska ämnena i allmänhet och i musik i synnerhet gestaltar sig i de nordiska länder. Vi sökte därför efter information på nätet och hos Föreningen Norden. Uppgifterna nedan är knapphändiga men ger dock en viss fingervisning om sakernas tillstånd i de nordiska länderna.


Grundskolan

Danmark
Det finns tre estetiska ämnen: musik, bildkonst och det nya ämnet hantverk och design, som ersatt slöjd och handarbete. Musik är obligatoriskt från första till sjätte klass. Fokus ligger på sång och notkunskap. Antal timmar i musik: 330.
Ämnet lägger grunden för »livslångt och aktivt deltagande i musiklivet«. I högstadiet är musik en valbar kurs. Det råder brist på musiklärare. Ämnet har utökats i timplanen de senaste åren och det är vanligt att lärare från kulturskolan undervisar i grundskolan. Det finns en ny lag som stipulerar att kulturskolan och skolan ska samarbeta och att de praktisk estetiska ämnena ska stödja de teoretiska, särskilt i danska och matematik.
Grundärarutbildningen är fyraårig och man specialiserar sig i tre olika ämnen där de estetiska kan ingå. Enligt Danmarks Lærerforening genomförs 84 procent av musik-undervisningen av en behörig lärare.
Lärarna i Danmark tjänar i genomsnitt 39 090 svenska kronor i månaden.


Finland
Estiska ämnena benämns konst-och färdighetsämnen, i vilka musik, bild, slöjd, idrott och hem-och konsumentkunskap ingår. Antalet timmar i musik i grundskolan 304 timmar.
Musikämnet bör främja en positiv inställning till musik och kulturell mångfald. Eleverna ska sjunga, musicera och komponera. Man ska både främja elevernas musikaliska
kunskaper och deras förmåga att samarbeta. Lärarnas status är hög. Samtliga lärare har en magisterutbildning. Över 90% i grundskolan är behöriga.

Ämneslärare i grundskolan börjar på 26 978 svenska kronor i månaden och får i slutet av karriären minst 35 086 kronor. Lönen baseras på hur många timmar man undervisar.
Man får 1 120 kronor extra i månaden per extra undervisningstimme.

Island:
De estetiska ämnena delas upp i konst och hantverk. I konst ingår scenkonst - drama och dans, bild och musik. I hantverk ingår textilslöjd, hantverk och design samt hem- och konsumentkunskap. Varje skola organiserar de praktisk-estetiska ämnena självständigt.
Rektorn beslutar om ämnesområdena ska undervisas separat eller användas i andra ämnen, om ämnena ska ges i koncentrerade korta kurser eller kontinuerligt under året. Drama finns som ämne, vilket är unikt i Europa.
Antal timmar i konstämnen: 624
Ämnet ska stärka elevernas känslighet inför och kunskap om de grundläggande faktorerna i musik: tonhöjd, noter, klangfärg, volym, ackord, tolkning och form, så att de kan bilda sig en uppfattning om olika musikstilar och inse värdet av musik i sina liv. Upphovsrätt och digitala verktyg är innehåll scenkonst.
En lärare med en masterexamen i ett estetiskt ämne tjänar omkring 36 500 svenska kronor i månaden


Norge
Ämnesfokus ligger på sång och noter. Antalet timmar i musik i grundskolan: 330 timmar.
Norsk lärarutbildning ger behörighet att undervisa i alla årskurser, vuxenskola och kulturskola. Det tar tre, fyra eller fem år att bli lärare i musik. Längden på utbildningen påverkar lönen, inte ämnet eller skolformen.
Cirka 60 procent av estetlärarna är behöriga i grundskolan. Den norska riksdagen har i år bett regeringen komma med en plan för hur de praktiskestetiska ämnen ska stärkas framöver och hur man ska rekrytera fler kvalificerade lärare.
Lägstalönen för en lärare med treårig utbildning är 33 618 svenska kronor. En master- utbildad lärare med kan tjäna ända upp till 53 275 svenska kronor.


Musik och kulturskola

Finland
Ämnen: Musik, dans, bild och form, konsthantverk, drama/teater, cirkus
Statlig styrning. Musik- och kulturskolor har kursplaner 23 procent av eleverna studerar dans. Krav på masterexamen för att undervisa.

Danmark
Ämnen: Bild, dans, drama, film, litteratur m.m. Statlig styrning
95 procent av eleverna studerar musik 5 års högskoleutbildning är ”vanligast”
Inga formella krav på utbildning för att undervisa

Island
98 procent musikskolor Ämnen: Dans, bild, film, drama, litteratur
Statlig styrning
Inga formella krav på utbildning för att undervisa 5,5 års högskoleutbildning är ”vanligast”

Norge
Ämnen: Musik, dans, drama, bild m.m. 67 procent av eleverna studerar musik
Statlig styrning Inga formella krav på utbildning för att undervisa
3-5 års högskolestudier är ”vanligast” bland lärarna

Källa: Föreningen Norden och Tidskriften Uttryck