Kulturskolekliv

2018 års budgetproposition har regeringen hörsammat flera av kulturskole-utredningens förslag. Betänkandets förslag om att inrätta ett Nationellt kulturskolecentrum, förslaget om ytterligare utvecklingsmedel att söka för kulturskolorna, liksom förslaget om att skapa fler och nya utbildningsvägar för lärare i kulturskolan kommer att realiseras med hjälp av de medel som reserverats i budgeten.

Bra pedagoger och lärare är betydelsefullt för en kulturskola av hög kvalitet. Bristen på lärare är stor och rekryteringsproblemen tycks öka. Pensionsavgångar och en strävan efter ett breddat utbud av kulturuttryck liksom initiativ för en ökad tillgänglighet betyder att kompetensförsörjningen är mycket angelägen. Under 2018 satsar regeringen 25 miljoner och sedan 40 miljoner årligen för att få fler lärare till kulturskolan. Pengarna ska gå till olika utbildningsanordnare så att de kan skapa attraktiva utbildningar som passar för kulturskolan. Satsningen innebär bland annat bättre information om befintliga utbildningsvägar, fler utbildningsplatser, fortbildningsinsatser, och utvecklingsmedel till vissa lärosäten för att ta fram utbildningar med relevans för kulturskolan.

Utbildningsdepartementet gick 24 november 2017 ut med en inbjudan till femton
utbildningsanordnare med anmodan att senast 15 januari 2017 inkomma med intresse-anmälan att vilja medverka i regeringens permanenta satsning på ett kulturskole-kliv. Utbildningsdepartementet bedömer att 5-6 lärosäten bör omfattas av satsningen. Kriteriet för de som väljs ut är, som departementet skriver, ”att de tillsammans ger en geografisk spridning över landet och bredd i ämnesområden med relevans för kulturskolan”.

Under förutsättning av riksdagen beslutar i enlighet med förslaget i budgetpropositionen
kommer beslut fattas under våren 2018. Ramarna verkar således vara lagda.
Om innehållet vet vi föga. Om vi skulle drista oss till en gissning så kommer det förmodligen handla om kompetensutvecklingskurser om vardera 30 högskolepoäng
upp till sammanlagt 90 högskolepoäng. För lärare som redan har en kandidatutbildning kommer det antagligen ”räcka med” en kompletterade 30-poängskurs. Frågan är vad det är man kompletterar till och vilket innehåll kurserna skall ha? Eftersom kulturskolan än så länge inte är en lagstadgad verksamhet kommer kursernas knappast att benämnas
”behörighetsgivande”.
Oavsett vad innehållet i kurserna blir så är regeringens permanenta satsning på ett kulturskolekliv oerhört viktig i utvecklingen av Sveriges kommunala musik-och kulturskolor och kommer ge dessa ökad legitimitet. Återstår att legalisera verksamheten och stipulera innehållet i en reglerad kursplan. På detta hoppas vi inte behöva vänta alltför länge.

Kulturskolecentrum
Kulturrådet får tio miljoner kronor av regeringen för att inrätta ett nationellt kulturskole- centrum inom myndigheten. Uppdraget handlar om att samordna och stödja den kommunala kulturskolan. Att fördela bidrag, ansvara för statistik, följa och sprida forskning samt identifiera utvecklingsbehov ingår i uppdraget.

– Det är oerhört glädjande att få det viktiga demokratiska uppdraget att utveckla
kulturskolorna. Det är en fantastisk verksamhet där många av våra främsta artister och musiker har sin bakgrund - och många framtida förmågor kommer att växa fram, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell.

Sedan 2016 fördelar Kulturrådet årligen cirka hundra miljoner kronor i utvecklingsbidrag
till landets musik- och kulturskolor. De kommunala musik- och kulturskolorna har haft och har alltjämt stor betydelse för barns och ungas kulturutövande. Många barn och unga får
här möjlighet att utveckla sina intressen och talanger. Satsningen på ett nationellt
centrum innebär att verksamheten kan utvecklas ytterligare när det gäller bredd,
kvalitet och tillgänglighet.