Bemöta elever med ADHD och AST

Hur ska en enskild lärare kunna tillgodose alla elevers individuella behov, när även läraren har begränsade resurser? Hur ska en enskild lärare kunna bedriva undervisning som möter hela klassens behov, när ca 10% av eleverna är i behov av individuellt anpassat stöd?
I den här artikeln får du en kort beskrivning av hur vi kan bemöta elever med Autismspektrumtillstånd (AST) och ADHD, samt tips på strukturer som underlättar särskilt för dem, men också är bra för hela klassen.


Bemöta elev med AST
Personer med AST kan uppleva världen som skrämmande och svår att förstå. Vårt mål blir då att göra världen förståelig och förutsägbar för dem. Särskilt svårt kan de ha vid exempelvis förändringar och sociala interaktioner, som kan ta mycket energi av dem. Dessa utmaningar kan visa sig genom att de vägrar sätta sig på sin plats efter en ommöblering i klassrummet, att de aldrig räcker upp handen för att de inte riktigt förstått varför, att de vägrar delta i vissa lektionsmoment för att de är nya, eller att de bryter ihop när de kommer hem för att energin är slut. Tre viktiga delar vi kan hjälpa dem med är tydlighet, struktur och trygghet.

Bemöta elev med ADHD
Personer med ADHD har generellt svårt att planera, organisera och utföra uppgifter p.g.a. senare utveckling i frontalloben, samt annorlunda dopaminreglering. De kan ha svårt med impulskontroll, med koncentration, med att lära sig av konsekvenser, samt med att vara stilla eller ha “tråkigt”. I praktiken kanske dessa elever pratar rakt ut, inte kan vänta på sin tur att t.ex. spela ett instrument, blir stressade av vissa ljud, eller inte följer regler. Här behöver vi uppvisa mycket tålamod, vara kortfattade och tydliga, samt ta ett steg i taget.

Universella lösningar
Vi kan använda oss av universella lösningar som skapar trygghet, struktur, och förut-sägbarhet för elever med AST och ADHD och samtidigt även är bra för övriga elever och inte skapar (mycket) merjobb för dig som lärare. Du kanske automatisk gör delar av detta redan idag, eller så är det något du kan införa.

Tydliggörande pedagogik:
Du har säkert hört talas om frågorna som ger eleverna svar på vad som kommer att hända
på lektionen:
• Var ska jag vara?
• Vem ska jag vara med?
• Vad ska jag göra?
• Hur ska jag göra?
• Varför ska jag göra det?
• När?
• Hur länge?
• Vad händer sedan?
Svaren på dessa 8 frågor är perfekta att väva in i lektionens introduktion.

Tydlighet skapar trygghet:
Korta och tydliga instruktioner, samt att ta ett steg i taget brukar underlätta. Det brukar också underlätta med visuella instruktioner, med bilder och/eller text. Att dessutom ofta påminna eleverna om vad de ska göra när de inte vet vad de ska göra (ex-
empelvis att de ska räcka upp handen) skapar trygghet.

Tillit:
Det är oerhört viktigt att skapa tillit och det gör vi genom att visa eleven att vi förstår behoven och visar förståelse för elevens logik. Vi gör det också genom att inte lova det vi är osäkra på att hålla. Det är viktigt att veta i vilka situationer dina elever möter oförutsedda förändringar
och på vilket sätt du skulle kunna förbereda dem för det.

Använd elevernas inre motivation
Vissa elever kan vara svåra att motivera under vissa lektioner. Då kan vi ta hjälp av deras egna intressen, ibland särintressen, för att få igång deras inre motivation och för att bygga förtroende. Därefter kan det vara enklare att få med eleven på mer kravfyllda moment. Första steget blir att hitta vad det särskilda intresset är. Använd sen din och musikens kreativitet och se hur det går att koppla ihop musik med särintresset. Här har du säkert egna idéer, men det skulle kunna vara att eleven är bra på engelska och kan skriva låttexter, eller är fascinerad av att känna och se vibrationer och kan utforska olika instrument.

Löjliga eller möjliggörande strategier?
Vissa av dessa strategier kan tyckas enkla, kanske löjliga, speciellt när eleverna kommer upp i åldrarna, men de kan vara skillnaden som gör skillnad. I grunden handlar det om att förstå elevernas behov och möta dem. Vilka behov har eleverna i dina klasser och vilken struktur kan du skapa för att stötta dem?
Anna Malcus

Det finns mycket mer att säga om hur vi kan arbeta med vårt bemötande, om hur vi kan fin-stämma det till behoven i varje unik situation. Annas breda bakgrund och erfarenhet inom AST och ADHD, i kombination med resultat från vetenskapliga studier och beprövad erfarenhet, gör att hon kan introducera idéer och inspirera individer att arbeta synkront.
Artikelförfattare: Anna Malcus

Anna håller i seminarier, digitala kurser och samskapar en återkommande podd, som alla syftar till att underlätta bemötandet gentemot personer med AST och ADHD. För er som vill öka harmonin i era klassrum och på er skola, så kan Anna komma ut till er på exempelvis studiedagar, där just era frågeställningar kan tas upp.

www.annamalcus.com