NE.se

NE-se
Under vårterminen 2021 lanserade NE ett digitalt läromedel för musik 7–9, ett av de första i
sitt slag. Huvudförfattare till läromedlet är Klas Mattiasson, förstelärare i musik på Kungshögsskolan i Ljjngby med 20 års erfarenhet av musikundervisning. Klas är något av en pionjär för användandet av digitala verktyg i musikundervisningen och engagerar sig för att fortbilda andra musiklärare och ingår i projektgruppen för nätverket Make Music Matter. Klas har en klar bild av vad han vill att läromedlet ska bidra med i undervisningen.

– Digitaliseringen av skolan har pågått länge och de flesta har god tillgång till datorer och paddor. Nu är det hög tid att ta nästa steg, att utveckla användandet av dem på ett sätt som utvecklar och effektiviserar lärandet. Utgångspunkten för läromedlet har förutom den nya kursplanen varit skolinspektionens granskning av musikämnet från 2018, ”Musikundervisning i grundskolan årskurs 7–9”, som lyfter just digitala processer och menar att de skolor som kombinerar stora delar av innehållet i samma arbetsområden och jobbar med skapande parallellt är de som når bäst resultat.

En tanke med läromedlet är alltså att det ska bidra till att dekonstruera musiken och demokratisera musicerandet. Mer fokus ska ligga på örat och uttrycket än på motoriska färdigheter.

Musik för alla
NE:s läromedel Musik 7–9 täcker hela det centrala innehållet i den reviderade kursplanen. Materialet har en balans mellan faktaförmedling och aktiviteter för färdighetsträning. Genom kreativa uppgifter med tydliga instruktioner ska eleverna enklare nå såväl förståelse som förtrogenhet. De kreativa processerna kräver utforskande av kunskaper från samtliga innehållsrubriker i kursplanen.
Läromedlet lyfter tydligt fram de digitala verktygen för musikskapande och musicerande. Digitala verktyg likställs med övriga instrument för musicerande och musikskapande. Detta genomsyrar hela läromedlet och därför finns det i alla aktiviteter instruktioner för såväl digitala verktyg som traditionella instrument. Elever och lärare ges alltså möjlighet att välja det verktyg som passar bäst för varje elev och varje undervisningssituation.


Verktyg för kreativitet
Genom tydliga instruktionsfilmer som steg för steg går igenom projekten kan även lärare och elever som inte är vana att arbeta med digitala musikverktyg arbeta med dessa. Länkar till projekt med förinspelade grunder i musikprogrammet Soundtrap kan spara tid till lärarna och ger samtidigt eleverna möjlighet att snabbt komma närmare musikaliska slutprodukter (en ”färdig låt”).
Är du nyfiken på att prova Musik 7–9? P rova gratis på ne.se
 

Etiketter: läromedel