Upphandlingsavtal

Ett avtal för upphandling av musikinstrument har utarbetats
mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och ADDA.
Avtalet trädde ikraft under våren 2021 och ska underlätta för kommuner samt se till att man följer Lagen om offentlig upphandling, LOU, när man köper in musikinstrument till skolor, musikutbildningar och annan musikalisk verksamhet. Avtalet är frivilligt att använda.
– Vi har märkt av en ökad efterfrågan hos våra kunder av ett nationellt avtal för att underlätta inköp av musikinstrument.
Under 2019 kontaktade vi och åkte runt till skolor, kulturskolor, musikaffärer och musikinstrumentförsäljare för att ta reda på hur verksamheterna såg ut, och har se-
dan arbetat för att skapa ett avtal, berättar Marita Lohmander på ADDA.

Kommunen eller regionen betalar in en medlemsavgift och sedan kan alla enheter använda sig av avtalet.
– Vi har något som kallas dynamisk rangordning, så när skolan avropar, alltså ska köpa, så tittar de på de olika avropsparametrarna och kan välja till exempel snabb leverans, närhet, miljö, eller pris - vi har försökt undvika att det ska bli »billigast vinner«, vi vill inte skapa monopol utanville göra en lösning med många små leverantörer. säger Marita Lohmander på
ADDA.
För info om avtalet se:
https://www.adda.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/ramavtal-och-avtalskategorier/utbildning-och-larande/musikinstrument/

MR:s kommentar
MR har ifrågasatt att ett nationellt avtal skulle underlätta för verksamma musiklärare att centralt upphandla utrustning och musikinstrument. MR har då anfört att upphandling hos en lokal musikaffär är att föredra även om det kan vara ekonomiskt födelaktigt att köpa in ut-
rustning och musikinstrument av en ”utländsk näthandlare”.
MR värnar om att bevara musikaffärer i närområdet som kan sörja för personlig kontakt och service.
Efter att ha läst informationen på www.adda.se tror vi dock nu att upphandlingsförfarandet knappast kommer medföra några nackdelar för musiklärare-