Årsmöte 2013

Styrelsen Styrelsen
Musiklärarnas Riksförenings årsmöte 2013 hölls den 16 mars. Efter en intensiv kompetensutvecklingsdag med hiphop som tema samlades ett femtontal musiklärare till årsmötesförhandlingar.
Förutom sedvanliga ärenden som verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och val av styrelse kom många frågor och idéer upp på årsmötet.


Några axplock från vad som diskuterades:
• MR arbetar ständigt för att stärka musiklärarnas status på arbetsmarknaden men MR behöver bli tydligare vad gäller information till medlemmarna. Diskuterades olika möjligheter att sprida information om MR:s verksamhet. Beslutades att MR aktivt måste agera även på Facebook och Twitter.

• Konstaterades att ansökningarna till lärarutbildningen i musik mot grundskolans 1 - 6 är skrämmande lågt. Enligt uppgift är det enbart 5 studenter i hela landet som går denna utbildning under lå 2012/2013. MR uppmanas att kontakta utbildningsdepartementet i frågan.

• Många gymnasielärare i musik har fått nedsatt tjänst i ämnet på grund av att den estetiska verksamheten försvunnit i gymnasieskolan. MR uppmanas att kontakta LR och Lf för att skaffa sig en bild om läget.

• Informerades om legitimeringsfrågan. Somliga av de närvarande har efter ansökan fått besked om att de är legitimerade lärare och behöriga i kurser som inte hade någon aning om att de var behöriga i! .

• Föreningens hemsida, www.mrmusik.nu är i ständig utveckling och är mycket informationsrik och besöks av alltfler lärare. Beslutades att det inte skall finnas något lösenord för tillträde till hemsidan. Årsmötet menade att en öppenhet kan fungera som grund för kommande medlemsrekryteringar.

• Konstaterades att inga motioner inkommit. Årsmötet beklagade att medlemmarna inte ”i någon utsträckning alls” verkar vilja påverka föreningens verksamhet. Detta är dock en sanning med modifikation, uppslyste ordföranden, då föreningen via e-post ofta erhåller förslag till förändring och frågor gällande föreningens verksamhet.

• Valdes Kristina Stenborg till ordförande för ytterligare en period. Som styrelseledamöter valdes Sven Rydgård, Torbjörn Agerberg, Anna Andersson och Rune Fredriksson. Till suppleanter valdes Katarina Landerstedt och Charlotte Zetterström.

Årsmötet avslutades med att föreningens ordförande med anledning av en nyligen infallen 50-års dag hyllades och besjöngs av den spontant bildade Tulpankören.

Verksamhetsplan
Musiklärarnas Riksförening har som mål att verka för att
• prioritera musiklärares arbetsmiljöfrågor
• kommunicera med riksdag, regering och Skolverket vad angående arbetsmiljö, bedömning och utbildning
• genomföra minst fyra protokollförda styrelsemöten
• utkomma med fyra nummer av föreningens tidning, ”Musikläraren” per år
• arbeta med rekrytering av medlemmar och av kontaktpersoner i olika delar av landet
• stödja verksamhet för musiklärare i lokala sammanhang
• uppgradera föreningens hemsida med aktuell information
• stödja medlemmar i deras kontakter med fackförbund, Utbildningsdepartementet, Skolverket,arbetsgivare etc
• arbeta för ett samarbetemellan olika ämneslärarföreningar
• initiera kompetensutveckling
• verka för att löne- och anställningsvillkor för musiklärare förbättras

Tidningen Musikläraren skall i huvudsak:
• informera tidningens läsare i fackliga och musikpedagogiska frågor
• ge medlemmar argumentationshjälp inför lokala förhandlingar
• redovisa aktuella kompetensutvecklingskurser
• aktivt stimulera medlemmarna till engagemang i utbildningspolitiska frågor
Etiketter: årsmöte