GDPR och digitala Verktyg


Till Utbildningsdepartementet och Utbildningsutskottet 220901 
Från Musiklärarnas Riksförening (MR) 
Tillgången av digitala verktyg måste stärkas. Att skapa musik digitalt är en del av kursplanens i musik centrala innehåll och kunskapskrav. För detta krävs digitala dataprogram anpassade för skolan, enheter som kan användas och en gemensam syn på vilka program/verktyg som vi musiklärare och den svenska skolan ska ha tillgång till. 

I MR:s enkätundersökning under våren 2022 bland musiklärare runt om i Sverige svarar 25% att dom helt saknar digitala verktyg för att kunna bedriva den undervisning som styrdokumenten kräver. 25% är oroliga inför framtiden då avtal löper ut, pengar ska sparas eller de enheter som finns på skolan inte passar med programutbudet som skolan kan använda. De resterande 50% är mycket nöjda. Dessa 50% använder de program/digitala verktyg som resterade lärare inte har eller får tillgång till. 

Det framgår av enkätsvaren att jurister inom kommuner och privata skolkoncerner tolkar GDPR olika. Det framgår också tydligt att skolor satsar olika mycket pengar på att köpa in licenser för dataprogram. 

Musiklärarnas Riksförening vill med denna skrivelse visa på den ojämlikhet som råder i svensk skola och som i förlängningen påverkar kvalité, förutsättningar och resultat för eleverna i ämnet musik. Vi behöver snarast ett beslut och besked om vilket/vilka digitala programvaror som ”håller” såväl kvalitetsmässigt som säkerhetsmässigt inom den svenska skolan. 
Musiklärare har just nu en situation där jurister i vissa kommuner godkänner programvaror som i andra delar av landet inte accepteras. Detta skapar en orättvis men framförallt en ojämlik situation. Ska vi musiklärare kunna bedriva en kvalitetssäkrad och rättssäker undervisning i digitalt skapande behöver vi tydliga riktlinjer som gör det möjlighet för musiklärare att få tillgång till programvaror anpassade till kursplanens innehåll samt till de operativsystem som förekommer på marknaden, detta oberoende hur jurister och huvudmän tolkar GDPR. Just nu är det många enskilda musiklärare som själva driver frågan mot huvudmän och jurister, här behövs en nationell samsyn för att vi musiklärare ska kunna utföra vårt uppdrag. 

Lotta Liljered 
Ordförande Musiklärarnas Riksförening