Upprop

Upprop för mindre undervisningsgrupper
fredag 4 oktober 2013

Sveriges elever måste få förutsättningar
att nå kunskapskraven i musikämnet!

Musiklärarnas Riksförening gör det igen, uppmanar Sveriges musiklärare till aktion fredagen 4 oktober 2013! Vi agerade 6 oktober 2011 och 5 oktober 2012. Uppmaningen manar till att agera för en bättre och utvecklad musikundervisning i svensk skola. 4 oktober 2013, på själva kanelbullens dag, riktar vi uppmärksamheten mot undervisningen i år 1 - 9. Musikundervisningen i grundskolan måste bedrivas i mindre undervisningsgrupper!

Några fakta:
• Skolinspektionens kvalitetsgranskning Musik i Grundskolan 2011:5 visar att musikämnet har en viktig roll att fylla i elevernas utveckling och lärande. Det är ett uppskattat ämne, men eleverna får ofta inte den undervisning de har rätt till.

• De nya kunskapskraven för musikämnet i läroplanen, Lgr11 innebär en klar skärpning. För betyget E i årskurs 6 krävs att: Eleven kan spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.

• Eleven behöver tid! Att kunna spela såväl melodistämmor som ackompanjemang utan några egentliga förkunskaper kräver tid. Ur Skolinspektionens rapport, 2011:5, s15:
”Trots att musikläraren skyndade runt hann han inte till alla grupper. När musikläraren var närvarande och kunde hjälpa eleverna höjdes kvaliteten i spelandet påtagligt. Problemet var att han inte hann hjälpa alla eleverna i tillräcklig utsträckning. Eleverna uppger att lektionen är ganska typisk och att de önskar att de kunde får mer hjälp”.

•Varje elev har rätt att bli rättvist bedömd! I gemensamt musicerande måste eleven få möjlighet att bli sedd. I halvklass får eleven dubbelt så mycket uppmärksamhet. Efter en musiklektion med praktiskt musicerande finns enbart lärarens egen minnesbild kvar för bedömning. Ur Skolinspektionens rapport, 2011:5, s16: ”De svårigheter vi sett när det gäller bland annat musicerande pekar på att det finns en risk för att en betydande del av terminen går utan att eleverna får en musikundervisning där de i tillräcklig utsträckning kan utvecklas inom musikämnet. Musikläraren hinner inte hjälpa alla elever så mycket som behövs”.

• Elever vill visa vad de kan! Alltför ofta är musikundervisningens basutrustning och lokaler av undermålig kvalitet och utrustningen utsätts kontinuerligt för hårt slitage. Eleverna ska enligt kursplanen lära sig att hantera instrument och använda digital utrustning för sitt musikskapande. Detta betyder att varje elev måste ha tillgång till instrument och dator. Vi kräver halvklass i musik!

• Elever har rätt till hälsosam ljudmiljö! Ljudnivåerna i musikundervisningen blir ofta höga. Vid musicerande med stora elevgrupper ökar risken för obotliga skador på elevers och lärares hörsel. Arbetsmiljöverket skriver i sin rapport 2009:1, Musik och höga ljudnivåer (s 93): ”Dela på klasserna. Undvik att ha fler än 15 elever vid ett och samma tillfälle och i samma lokal”.

• Eleven vill utvecklas! Forskning visar att musikämnet är av stor betydelse för elevers personlighetsutveckling. I förhållande till andra ämnen har musikämnet mycket liten tid i skolan.

Ur Skolinspektionens rapport, 2011:5, s 33;
”Eleverna har rätt att få en god musikutbildning där de kan utveckla sina musikaliska kunskaper så långt som möjligt utifrån sina olika förutsättningar. Samtidigt är det uppenbart att musikämnet kan bidra till positiva effekter som får eleverna att må bra, vilket kan hjälpa dem och skolan som helhet att utvecklas positivt. /.../ I ett globalt sammanhang blir kompetenser som kreativitet och skapande förmåga allt viktigare och musikämnet ger eleverna stora möjligheter att utveckla dessa förmågor”.

• Rektorer måste aktivt bidra med goda förut-sättningar för elevers lärande.
Enligt en undersökning från universitetet i Stavanger 2009 är den viktigaste förutsättningen för framgång rektors medvetna förmåga, vilja och drivkraft att satsa på konst och kultur i skolan. Rektor måste hålla med om och tro på de estetiska ämnenas värde i undervisningen och styra därefter, säger en av rektorerna i undersökningen.
Etiketter: arbetsmiljö upprop