Årsmöte 2014

Musiklärarnas Riksförenings årsmöte 2014 hölls den 15 mars i Göteborg.
Efter en intensiv kompetensutvecklingsdag med video och musik i skolan som
tema samlades ett femtontal musiklärare till årsmötesförhandlingar.
Förutom sedvanliga ärenden som verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport
och val av styrelse kom många frågor och idéer upp på årsmötet.
                                                                                

Några axplock från vad som diskuterades:
• MR arbetar ständigt för att stärka musiklärarnas status på arbetsmarknaden men MR
behöver bli tydligare vad gäller information till medlemmarna. Diskuterades olika möjligheter att sprida information om MR:s verksamhet. Beslutades att MR aktivt måste agera även på Facebook och Twitter.

• Konstaterades att ansökningarna till lärarutbildningen i musik mot grundskolans 1 - 6 fortvarande är skrämmande lågt. Enligt uppgift är det enbart ett fåtal studenter i hela landet som går denna utbildning innevarande år. MR uppmanas att kontakta utbildningsdepartementet i frågan.

• Diskuterades lärarlegitimationen. Handläggningstiden är skrämmande lång; mellan sex och nio månader får man vänta... och en del lärare får legitimation i musik, trots ringa eller ingen utbildning i ämnet alls!

• Föreningens hemsida, www.mrmusik.nu är i ständig utveckling och är mycket informationsrik och besöks av alltfler lärare.

• Konstaterades att inga motioner inkommit. Årsmötet beklagade att medlemmarna inte ”i någon utsträckning alls” verkar vilja påverka föreningens verksamhet. Detta är dock en sanning med modifikation, uppslyste ordföranden, då föreningen via e-post ofta erhåller förslag till förändring och frågor gällande föreningens verksamhet.

• Den nationella ämnesutvärderingen i musik kommer att presentera sitt resultat i början av 2015.

• Skolverkets bedömningsstöd. Konstaterades att det är nästintill omöjligt att informera sig om bedömningsstöd för år 6 och år 9. Man måste exempelvis vara registrerad som lärare i musik i åk 9 för att få tillgång till bedömningsstödet. En gymnasielärare har således ej möjlighet att studera stödmaterialet oavsett ämne! MR kontaktar Skolverket!

• Konstaterades att Multimediaverkstaden kommer att upphöra f o m 140701. Beklagligt!

• Uppmanade årsmötet MR:s styrelse att göra liksom tidigare år en aktion för musikämnetsutveckling i början av oktober 2014.

• Valdes Kristina Stenborg till ordförande för ytterligare en period. Till styrelseledamöter valdes Sven Rydgård, Torbjörn Agerberg, Anna Andersson och Rune Fredriksson. Till suppleantervaldes Katarina Landerstedt och Charlotte Zetterström.
Etiketter: årsmöte