MR:s enkät till musiklärare

Tisdagen 18 november 2014 är det 755 lärare som besvarat MR:s enkät till musiklärare
ht 2014. en ökning med 11 svar sedan 14 oktober. Tack!

MR:s ambition är att minst 1000 lärare skall ha besvarat enkäten! MR:s styrelse
har därför beslutat att utöka svarstiden. 1 januari 2015 drar vi in enkäten!

Några preliminära resultat:

Vad vi kan se hittills är:

  • att två tredjedelar av de svarande arbetar på en och samma skola
  • att två tredjedelar har en 100 % -ig anställning
  • att trefjärdedelar av de svarande har lärarlegitimation
  • att en tredjedel av de svarande lärarna i åk 6 har grupper om högst 15 elever
  • att drygt en tredjedel av lärarna i åk 7-9 har grupper om högst 15 elever.


Alarmerande är:

  • att mer än hälften av de svarande har fler elever än 200 elever att bedöma och betygsätta.
  • En stor grupp musiklärare har mellan 400 och 600 elever att bedöma!
  • att mer än hälften av lärarna i åk 1 - 5 har grupper som är större än 21 elever!
  • att nästan hälften av de svarande undervisar i fler än 16 grupper!

Några kommentarer
Det är alarmerande att villkoren för musikundervisning skiljer sig åt så mycket mellan olika skolor och kommuner. Det preliminära resultatet från enkäten går klart emot intentionerna i Lgr11 om en mer likvärdig undervisning över hela landet. Skillnaderna i villkoren mellan skolor är häpnadsväckande stora. För att kunna genomföra undervisningen i enlighet med det centrala innehållet i Lgr11 krävs stora förändringar i villkoren för musikundervisningen på många skolor!

Frågan om gruppstorlek och antal grupper hänger delvis samman. En logisk slutsats skulle kunna vara att ju mindre grupper man har desto fler grupper har man. Vi kan inte se att det finns ett sådant samband i enkätsvaren.
Om man tittar på resultatet vad gäller gruppstorlek, så är det 29% av lärarna som har 0-15-grupper i år 1, och det är glädjande. Ungefär hälften av lärarna i åk 1-3- har grupper mellan 20 och 30 elever. 3 lärare har fler än 30 elever. Vad gäller övriga årskurser är andelen lärare som har upptill 15 elever ca 30 %. Men 14 lärare som undervisar i år 9 har fler än 30 elever i grupperna. Generellt kan man dra den slutsatsen att flertalet lärare har 21 elever eller fler i grupperna. Vi kan alltså konstatera att alltför många lärare har undervisningsgrupper, dubbelgrupper, som gör det svårt att bedriva meningsfull ensembleundervisning.

När det gäller antalet grupper som lärare undervisar i är det 126 lärare som undervisar i fler än 21 grupper. 304 lärare har fler än 16 grupper i veckan. Detta är naturligtvis ett nedslående resultat. Tendensen i skolan går mot att eleverna skall betygsättas vid flera tillfällen under sin skoltid.
Av enkäten framgår att det är 226 av de svarande som har mellan 151 och 250 elever att betygsätta. 50 lärare har fler än 400 elever att betygsätta. Detta resultat är också oroande och knappast förenligt med goda arbetsförhållanden.

På frågan om man är legitimerad lärare svarar 73 % (553 lärare) att man har en lärarlegitimation. Den siffran kan ställas mot Skolverkets statistik som visar att nästan 60 % av det totala antalet musiklärare i Sverige är obehöriga. Eftersom det enbart är ca 15 % av musiklärarna i landet som svarat på MR:s enkät är det förmodligen så att det är de behöriga som svarat och de obehöriga har ställt sig vid sidan om enkäten. Intressant!!

Av det totala antalet svarande är det 52 % som också är mentorer. Om man ställer detta svar i relation till det stora antalet elever och grupper som musiklärare undervisar känns även detta som resultat som är alarmerande.

I början av 2015 kommer vi att lämna över resultaten till en professionell analytiker som förhoppningsvis relativt snabbt kan skriva en rapport. Det är med denna rapport i handen som Skolverket, personalorganisationerna och massmedia kommer att uppvaktas.

 

Etiketter: arbetsmiljö enkät