Upprop för breda kunskaper i musikämnet

Svar från Utbildningsdepartementet på vår skrivelse


Hej Kristina!
 
Tack för ert brev till gymnasie- och kunskapslyftsministern. Jag har bli­vit ombedd att svara på det.
 
Regeringen anser att det är väsentligt att alla gymnasieelever får utveckla och använda sin fantasi och kreativitet. Av den anledningen har en utre­da­re (Dir. 2015:31) fått i uppdrag att analysera och föreslå hur alla natio­nella program i gymnasieskolan kan innefatta ett estetiskt ämne.
 
Estetik, kreativitet och förmåga att uttrycka sig konstnärligt är en till­gång i många yrken, och det är väsentligt att alla ungdomar får komma i kontakt med olika kulturella uttryck och möjlighet att utveckla sina ska­pande talanger. Innan reformen 2011 ingick en kurs om 50 gymnasie­poäng i kärnämnet estetisk verksamhet i samtliga nationella program i gymnasieskolan. Det var en försämring att detta inslag i utbildningen togs bort i samband med reformen. Estetiska ämnen behöver ingå i en allsidig utbildning och ett sådant ämne bör därför ingå i alla nationella program i gymnasieskolan.
 
Kulturskolan omfattas inte av regelverket för skolväsendet. Av den an­led­ningen hänvisas till din lokala kulturskola när det gäller frågor om behörighet för lärare mm inom kulturskolan.
 
Med vänlig hälsning

Jan Schierbeck
Departementsekreterare
Utbildningsdepartementet
Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten