Årsmöte 2017

Musiklärarnas Riksförenings
årsmöte 2017 hölls lördagen
den 1 april i Göteborg.
Kristina Stenborg valdes om
som ordförande.I styrelsen ingår fortsättningsvis Malin Olah, Tyresö, Sven Rydgård, Alvesta, Katarina Landerstedt, Pixbo, Torbjörn Agerberg, Mölndal, Jonas Larsson, Lerum och Rune Fredriksson, Västra Frölunda. Förutom nämnda styrelseledamöter var det enbart val- beredningens ordförande, Elisabeth Möller, som närvarande vid årsmötet.

Årsmötet utvecklades dock till ett expansivt och givande möte mellan åsikter
och deltagare. Föreningens ambition är fortsatt hög. Under det kommande verksamhetsåret kommer föreningen att arbeta vidare med att stödja musiklärare
oavsett facklig tillhörighet. MR är sedan 2004 en självständig och oberoende förening för alla musiklärare och blivande musiklärare. Årsmötet menade att ett
vidgat samarbete mellan MR och lärarfacken skulle gagna verksamheten. Som kontaktpersoner mellan MR och Lärarnas Riksförbund utsågs Rune Fredriksson.
Malin Olah utsågs som länk mellan MR och Lärarförbundet.

En fortsatt digitalisering av föreningens tidning Musikläraren känns angeläget. Inför årsmötet hade föreningen bett om medlemmarnas åsikt i frågan. Inga
synpunkter hade inkommit. Som tidigare informerats om har Skolverket dragit in statbidraget till samtliga ämnesföreningar. Föreningen tvingas därför till åtgärder
vad gäller såväl tidningen som föreningens hemsida. Årsmötet beslutade att uppdra åt styrelsen att ta fram förslag till förändring av tidningens utgivning samt
undersöka reklamfinansiering via hemsidan.

Rekrytering av såväl medlemmar som styrelseledamöter är en på årsmötena återkommande punkt. Efter diskussion beslutades att återkommande använda
Facebookgruppen ”Musiklärarna” som rekryteringsbas. Vi måste bli tydligare att visa vad föreningen anser och arbetar med.

Vad gäller basutrustningslistorna beslutades att styrelsen skall färdigställa och publicera dessa i tidningen Musikläraren och på föreningens hemsida så snart som möjligt..
Inga motioner hade för övrigt inkommit till årsmötet 2017

I samband med årsmötets avslutning ägnades några minuter åt att minnas den tidigare ordförande Hans Majin, som nyligen avlidit.
Som sista händelse avtackades Elin Andreasson för sitt arbete i MR:s styrelse.

Etiketter: årsmöte