Stadieindelade timplaner

Det kan idag skilja sig mellan skolor hur mycket undervisningstid eleverna får under
olika årskurser. Regeringen beslutade den 30 november 2017 om förändringar i en stadieindelad timplan för grundskolan. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2018. Beslutet innebär också att benämningarna låg-, mellan- och högstadium införs i skollagen för
årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9

För musikämnets del kommer de 230 timmarna att fördelas enligt följande:
Lågstadiet 70 timmar
Mellanstadiet 80 timmar
Högstadiet 80 timmar

Med lite matematiska övningar konstaterar vi att vad gäller högstadiet så är 80 timmar 4800 minuter. Högstadiet består av tre årskurser. Varje årskurs får såldes 1600 minuter. Skolåret består av 35 veckor.
Ergo: eleverna kan på högstadiet i varje årskurs få 45,7 minuter (1600 minuter delat med 35).

Enligt uppgift är ovanstående enbart en rekommendation och således inte lag. Detta innebär vad vi förstår att kommunerna fortsatt kan hantera fördelningen av timmar rätt styvmoderligt.
En konsekvens av att den garanterade undervisningstiden regleras stramare kan bli att möjligheten för elever att deltaga i instrumentalundervisning på skoltid anordnad av kommunal musikskola minskar eller försvinner helt.

Rätt undervisningstid?
Har du koll på om eleverna får rätt antal undervisningstimmar i musik? I grundskolan
skall enligt Skollagen varje elev ha 230 timmar i musik.
Enligt Skolverket, som undersökt hur mycket tid skolor planerar för varje ämne i relation till det antal timmar som elever garanteras så hade musikämnet 2,2 % mer undervisningstid(!) och slöjd precis 330 timmar. Statistiken baserar sig på uppgifter som skolorna lämnat (2015).
Fråga din rektor hur många timmar eleverna får under sin grundskoletid. Hen har troligen inte ett tydligt svar så frågan kan orsaka viss förstämning kanske, men är mer än väl berättigad.
Hör av dig till Musiklärarnas Riksförening om antalet timmar avviker alltför mycket från timplanen eller om du får ett ”otydligt ” svar. Vi lovar att ta kontakt med din skolledning.

Vi skulle uppskatta att även du som är gymnasielärare och undervisar i en musikrelaterad kurs höra av dig om antalet stipulerade timmar avviker alltför mycket i förhållande till kurspoängen.