Återinför Estetiska ämnen på Gymnasiet!


Musiklärarnas Riksförening 181006
Till
Riksdagen
Utbildningsutskottets nya ledamöter

Vid sitt senaste styrelsemöte har Musiklärarnas RIksförening diskuterat riksdagens avslag avseende regeringens proposition U2017/0357/GV3, gällande återinförandet av ett  estetiskt ämne i gymnasieskolan.

Det är med stor besvikelse som vi konstaterar att utskottet sagt nej till propositionen trots ett massivt stöd av vetenskaplig forskning kring de estetiska ämnenas betydelse för inlärning, hjärnans utveckling och individens välbefinnande.  Efter det att beslutet fattats har åtskilliga instanser i likhet med Musiklärarnas Riksförening reagerat kraftfullt.

Musiklärarnas Riksförening hänvisar i detta sammanhang ånyo till gymnasieutredningens skrivning i SOU 2016:77, sid 743 samt till den bifogade debattartikeln från Almedalen 2018 publicerad i Svenska Dagbladet 180707 https://www.svd.se/forodande-att-estetiska-amnen-inte-ar-ett-krav/i/senaste/om/kultur undertecknad av företrädare för tunga utbildningsinstanser i Sverige. Förutom detta hänvisar vi också till skrivelsen “Tvinga”  från Nationell Estetisk kongress 2018, http://www.estetkongress.se/wp-content/uploads/2018/04/Tvinga_Final.pdf

Musiklärarnas Riksförening kräver att utbildningsutskottet ånyo tar upp ärendet och då bortser från kopplingen mellan det minskade poängtalet för gymnasiearbetet och ett nytt estetiskt ämne.

Vi menar att ett estetiskt gymnasiegemensamt obligatoriskt ämne främjar samhällsnyttan och individens utveckling.

Med vänlig hälsning
Musiklärarnas Riksförening

Kristina Stenborg
Ordförande

Torbjörn Agerberg
Vice ordförande