Brev till Skolministern

Musiklärarnas Riksförening 190921
Till
Riksdagen 
Utbildningsutskottet

Vid vårt senaste styrelsemöte har Musiklärarnas RIksförening konstaterat att inget har hänt gällande återinförande av ett estetiskt ämne i gymnasieskolan. 
Det är med stor sorg MR konstaterar att det har skett en betydande minskning av elevernas möjligheter att ta del av estetiska lärprocesser.
MR önskar ta del av dina och utskottets diskussioner och tankar gällande återinförande av obligatoriskt estetiskt ämne i gymnasieskolan.  

Med vänlig hälsning 
Musiklärarnas Riksförening 
Kristina Stenborg 
Ordförande

SVAR

Hej Kristina!
Tack för brevet till utbildningsminister Anna Ekström om ett återinförande av estetiska ämnen i gymnasieskolan. Jag har blivit ombedd att besvara det. 
Förslaget om att ett estetiskt ämne ska ingå i de nationella programmen i gymnasie­­skolan lämnades i propositionen Ökade möjligheter till grund­läggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nat­ionella program (prop. 2017/18:184). 

Utbildningsutskottets betänkande och debatten återfinns på Riksdagens webb­­plats: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/okade-mojligheter-till-grundlaggande-behorighet_H501UbU30

Riksdagen sa nej till förslaget om ett gymnasiegemensamt ämne. För närvarande pågår inget arbete i Utbildningsdepartementet med att på nytt bereda detta förslag.  

Med vänlig hälsning
Ylva Eresund Rosing