Läroplansremiss

Musiklärarnas Riksförening 191022

Remissvar till Skolverket diarienummer 2019:173 - Reviderad kursplan i musik

Föreningens styrelse har gemensamt tagit del av förslaget på och vill med denna skrivelse framföra våra synpunkter. Vi har inledande mer allmänna kommentarer.

Vi är väl medvetna om att Skolverket inte kan påverka politiska beslut, men vill ändå framföra några för musiklärare viktiga synpunkter där vi finner att det kan bli svårigheter för både musikämnet och för musiklärare. Kommer de förändringar som finns i det reviderade förslag kunna genomföras i praktiken. Hur kommer det påverka musiklärarnas möjligheter att fortsätta att utveckla ämnet?

En av grundtankarna med det nya förslag är ju att lärarna ska starta sin planering med utgångspunkt från det centrala innehållet. Vi anser att kommentarmaterialet kommer bli väldigt viktigt och att det där ska göras tydligt hur progressionen är mellan de olika stadierna. Vid införandet av LGR11 fanns inte ett färdigt kommentarmaterial, vilket gav möjlighet för musiklärare att tolka läroplanen på alternativa sätt, något som givetvis har påverkat förståelsen för läroplanens intentioner. För att undvika detta anser MR att det är oerhört viktigt att kommentarmaterialet är tillgängligt samtidigt som revideringen är klar.

Vi noterar att det centrala innehållet har blivit mer omfattande för åk 1-3. Vi är bekymrade för att detta kommer att bli svårt att genomföra eftersom så få musiklärare utbildas med inriktning mot lägre stadier och det faktum att musikundervisningen i de lägre stadierna i stor utsträckning bedrivs av lärare utan behörighet. MR är oroliga för att det blir svårt att nå kunskapskraven i ämnet för åk 4-6 resp. 7-9 om inte undervisningen bedrivs av behöriga musiklärare även i åk 1-3. MR anser att det är viktigt att fler musiklärare utbildas med inriktning mot lägre åldrar.

Vi noterar att förslaget vill lyfta fram sången mer i förhållandet till spelande, vilket vi anser är bra. Däremot är vi oroade över tolkningen när det gäller vilka instrument som man ska spela på. Detta var mycket tydligare i LGR11. Vi vet att musiklärare har fått strida för att få tillgång till lämpliga lokaler och utrustning, och kunnat använda kursplanens text som ett stöd för att kunna ha möjlighet att nå kunskapskraven. Det finns en stor risk att skol-ledningar i ekonomiskt kärva tider inte prioriterar lokaler och utrustning till musikämnet när kunskapskraven är mindre precisa.

Vi är något förbryllande av språkliga detaljer när det gäller de tillfällen där texten ska förtydligas genom att ge exempel. Detta görs på inkonsekventa sätt. Ibland används ”kolon” följt av uppräkningar med kommatecken, ibland ”till exempel” och på något ställe “såsom”. Vi efterlyser ett mer konsekvent språkbruk.


Syfte
Föreningen har inga invändningar på de små språkliga förändringar som har gjorts i inledningen och syftet. Dock menar vi att ordet ”epoker” i syftet kunde bytas ut till ”tidsperioder” som används i det centrala innehållet.

Övergripande undervisningsmål

 •  förmåga att sjunga och spela i olika musikaliska former och genrer

MR noterar förändringen på ordningen av orden “spela” och sjunga”.

 • förmåga att skapa musik samt uttrycka och kommunicera tankar och idéer i musikalisk form

Vi menar att större möjligheter till skapande ges med uttrycket ”i olika musikaliska
former”
MR:s förslag:
-.............................. i olika musikaliska former

 • förmåga att uppleva och reflektera över musikens innehåll, funktion och betydelse i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

De förändringar som gjorts upplever vi som positiva. Vi noterar att ”analysera och sam-
tala” har ersatts med ”uppleva och reflektera” vilket vi ser som en medveten nedtoning av den språkliga uttrycksförmågan i musikämnet. Begreppet ”musikens uttryck” har ersatts med ”musikens innehåll, funktion och betydelse”

Centralt innehåll
I våra kommentarer nedan tar vi endast upp de ställen i texten där MR har för-
slag på förändringar. Vi har diskuterat användandet av ordet ”gestaltning” i det centrala innehållet när begreppet ”eleven uttrycker sig” används i kunskapskraven. Detta är inte konsekvent.

Åk 1-3
Musicerande och musikskapande

 • Komposition med utgångspunkt i till exempel bild, text, rörelse eller musikexempel.

Vi anser att begreppet ”komposition” är alltför avancerat i åk 1-3. Det kan bytas ut till ”enkelt musikskapande”.

MR:s förslag:

- Enkelt musikskapande med utgångspunkt i ..........

Musikens verktyg

 • Musikaliska byggstenar för musicerande och musikskapande: puls, rytm,klang, tonhöjd, dynamik och tempo.

Oklar syftning: kan byggstenar vara musikaliska....? Vi menar att ”Musikens byggstenar” är språkligt att föredra.
MR:s förslag:
- Musikens byggstenar för ..........

 • Musiksymboler, grafisk notation och grundläggande notkännedom.

Vi menar att det borde vara en tydligare progression mellan årskurserna och föreslår därför begreppen ”bilder” resp. ”enkel notkännedom”, vilka vi anser vara mer anpassade för åk 1-3.
MR:s förslag:
- Musiksymboler, bilder och enkel notkännedom.


Åk 4-6
Musicerande och musikskapande

 • Sång, melodispel och ackompanjemang i olika genrer, unisont och i stämmor.

Oklar syftning: ”unisont och i stämmor” syftar tillbaka på sång men passar inte ihop med melodispel och ackompanjemang.

 • Imitation och improvisation med röst, rörelse och instrument med utgångspunkt i musikaliska byggstenar.

Vi anser att det blir för omfattande med ordet ”och”. Byt ut till ”eller”.
MR:s förslag:
- .............................................röst, rörelse eller instrument med utgångspunkt i musikens byggstenar och lyssnande.

 • Komposition med utgångspunkt i musikaliska byggstenar.
   

Progression i musikskapande ( se kommentarer till åk 1-3)
Här menar vi att ordet musikskapande passar bättre. Vi saknar exempel på vad musikens byggstenar kan innebära.
MR:s förslag:
- Musikskapande med utgångspunkt i musikens byggstenar som ................

Musikens verktyg

 • Röstvård och hörselvård vid musikaliska aktiviteter i olika miljöer.

MR:s förslag:
- .................................... i olika sammanhang.
 

 • Musikaliska byggstenar för musicerande och musikskapande: puls, rytm, taktarter, klang, tonhöjd, dynamik, tempo, fraser,  perioder, musikalisk form och ackord.

Vi har diskuterat de olika exemplen som ges här. Viktigt med en tydlig progression
till åk 7-9. Vi menar att ”melodi och basstämma” är två viktiga byggstenar som saknas här. Vi föreslår att perioder och fraser kan höra till åk 7-9.
MR:s förslag:
Musikens byggstenar för ........................
lägg till melodi och basstämma, ta bort perioder och fraser.

Musikens sammanhang och funktioner

 • Hur musik kan uppfattas och användas i vardagliga och högtidliga sammanhang till exempel för att förstärka och påverka sinnesstämningar eller fysiska upplevelser.

Vi menar att denna mening är alltför lång. Vårt förslag är att korta ner den och göra den enklare och tydligare.
MR:s förslag:
- Hur musik kan användas och uppfattas i olika sammanhang för att förstärka sinnes-stämningar eller fysiska upplevelser.
 

 • Musikinstrument. Deras funktioner i olika ensemble- och orkestertyper.

Vi saknar indelningen i instrumentgrupper.
MR:s förslag:
- Indelning av musikinstrument i grupper samt deras funktion i olika ensemble- och
orkestertyper.


Åk 7-9
Musicerande och musikskapande

 • Sång, melodispel och ackompanjemang med genretypiska musikaliska uttryck, unisont och i stämmor.

Oklar syftning: ”unisont och i stämmor” syftar tillbaka på sång men passar inte
ihop med melodispel och ackompanjemang. Formulera om!
 

 • Rytmisk och melodisk improvisation med röst, rörelse och instrument med ut-gångspunkt i musikaliska byggstenar.
Vi anser att det blir för omfattande med ordet ”och”. Byt ut till ”eller”.
MR:s förslag:
- .............................................röst, rörelse eller instrument med utgångspunkt i musikens byggstenar och lyssnande.
 
 • Komposition i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
Vi menar att här kunde det stå ”Komposition/musikskapande”..... Detta blir en tydlig progression mellan åk 1-3, 4-6 och 7-9.
MR:s förslag:
- Komposition/musikskapande......
 
 • Röstvård och hörselvård. Orsaker till att tal, sång, musiklyssnade och musicerande kan medföra skador.
Här saknar vi meningen ”hur hörselskador kan förebyggas” som stod med i LGR11.