Remiss - Timplaneförslag


Angående Skolverkets remissförslag angående elevens val,
diarienummer 6.1.1-2020:495.

Musiklärarnas Riksförening (MR) har läst och tagit ställning till Skolverkets förslag om: 
Förändringar i skollag (2010:800) om elevens val
Förändringar i skolförordningen (2011:85) om elevens val, skolans val och språkval
Ändrade timplaner för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, bilagor till skolförordningen (2011:85)

Vi anser att det är av godo med en översyn, men menar också att det är olyckligt om det saknas tanke på långsiktighet. Är förslaget hållbart? Är tiden fördelad på bästa sätt till ämnen som behöver det? Vilka konsekvenser får det för elever och pedagoger? MR menar att det i dagsläget till stor del saknas behöriga musiklärare för lågstadiet och att den föreslagna förändringen inte får tillräckligt stor effekt. 

För musikämnets del fanns det tidigare en fördel vad det gällde reformen med elevens val, så som det fungerade till en början. Då gavs möjlighet att fördjupa sig i ämnen som eleverna var mest intresserade av, vilket indirekt ledde till att musikämnet fick mer tid. Som exempel kan nämnas att man på skolorna inom ämnet elevens val har haft körsång, ensemblespel och kunnat samarbeta med kulturskolorna för enskilt instrumentspel etc. Dessutom har skolor med särskilda musikprofiler fått möjlighet att ge eleverna extra fördjupning inom elevens val. Vi beklagar djupt att borttagandet av elevens val kommer att innebära ytterligare minskning av skolornas kulturverksamhet samt påverka kulturskolornas möjligheter till samarbete med grundskolan. 

Dessutom har denna tid på många skolor använts till att upprätthålla traditioner som Lucia, avslutningar, lunchkonserter, kulturfestivaler mm. Elevens val har under längre tid urholkats på de flesta skolor för att inte belasta skolornas ekonomi. Det är kostnadskrävande undervisning, men verksamheten som bedrivits har varit av stor vikt för eleverna. Flera av våra medlemmar uttrycker nu oro över hur de ska kunna bedriva kör och repetitioner inför olika högtider och skolavslutningar.  

Skolverkets nuvarande förslag förändrar i grunden inte undervisningstiden i musikämnet med särskilt mycket tid och tiden ges i högre utsträckning till lägre stadier där vi för närvarande dessvärre hittar många musiklärare utan erforderlig utbildning. Anmärkningsvärt är det också att de som utbildar sig till musiklärare idag främst utbildar sig för högstadium och gymnasium. Vi anser därför att det är bättre att lägga mer av tiden till högstadiet som mestadels har bättre förutsättningar vad det gäller både andelen behöriga lärare, lokaler och utrustning än lägre stadier. Då skulle det också finnas större möjligheter att genomföra det omfattande centrala innehållet i kursplanen Lgr11 med högre kvalitet.

Vi undrar också om er plan inbegriper de problem med tjänster/tjänstefördelningar som kommer att uppstå då det kommer att behövas fler lärare i t ex SO och NO. Vi noterar också att historieämnet i förslaget fått en mycket stor ökning av timantalet på högstadiet efter den enorma  uppmärksamhet som remissförslaget till ändrade kursplaner för Lgr11 fick i media under hösten 2019. Samtidigt konstaterar vi att Skolverket inte alls reagerade på samma sätt över den massiva proteststormen från hela kultursverige när ämnet Estetisk verksamhet lyftes bort i Lgy 2011.

Musiklärarnas Riksförening
Kristina Stenborg, ordförande