MRs frågor till Skolverket och 
undervisningsrådet i musik

Till Skolverket och undervisningsrådet Camilla Gölstam!

Vid senaste styrelsemötet 13 november 2021 med Musiklärarnas Riksförening diskuterades den nya kursplanen och förslaget till ny timplan. Styrelsen diskuterade även kommentar-material till ämnet musik.

I brev till undervisningrådet Camilla Gölstam i början av 2021 erhöll vi svar från Pernilla Sundström, enhetschef på Skolverket. I slutet av hennes svar anmodas Musiklärarnas Riksförening att ta del av det slutgiltiga förslaget till kursplan och kommentar och att återkomma med frågor. (Se Musiklären mars 2021)

Nedan lyfter vi fram några aspekter som vi fortfarande vill ha kommenterade.

1. Tabulatur
I nya kursplanen i musik nämns inte tabulatur överhuvudtaget. Tabulatur är ett sätt att lära sig att spela som är oerhört viktigt för ungdomar idag. Denna metod är vanligt förekommande på skilda lärplattformar på nätet. I kommentarsmaterielet s. 16-17 nämns heller inte tabulatur under byggstenar och symboler. Inom MR är vi mycket kritiska till detta och vill ha en kommentar.

2. Musikaliska uttryck
I kommentarsmaterielet (s.23) saknar vi en tydlig förklaring av kunskapskravet i åk 6:
Eleven komponerar musikaliska uttryck som har en i huvudsak fungerande/fungerande/väl
fungerande form.
Vi menar att texten i kommentarsmaterielet inte tillräckligt tydligt förklarar för läraren
vad som menas med uttrycket ”att komponera musikaliska uttryck”. Har Skolverkets
språkgranskare verkligen godkänt detta uttryck? Vi är tacksamma för en kommentar.

3. Egna musikaliska tankar
I sista meningen i kommentarsmaterielet under Musikskapande (s.16) finns en klar felaktighet. Här hänvisas till det övergripande målet i kursplanen i Lgr11 (!) som ju har fått en tydlig omformulering i nya kursplanetexten (.......att kunna gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer). Vi är tacksamma för en kommentar.

4. Ensemblespel
MR konstaterar att man i kursplanen lägger stor tyngd på digitala hjälpmedel. Betyder
detta att musiklärare bör lägga mindre tid på ensemblespel? Begreppet ensemblespel
saknas i kunskapskraven. Vi är tacksamma för en kommentar.

5. Implementering
Hur kommer genomförande av den nya kursplanen att gestaltas? Vilken typ av kompe-
tensutveckling kommer att äga rum i samband men implementeringen och genomför-
andet hösten 2022?

Vi har fler frågor men nöjer oss med dessa frågor för denna gången.
Med vänlig hälsning
Musiklärarnas Riksförening

Skolverkets svar:

1. Tabulatur
Det stämmer att tabulatur inte finns kvar som obligatoriskt innehåll i högstadiet. Även om tabulatur inte är specifikt framskriven i kursplanen kan det naturligtvis användas som musiksymboler och grundläggande notkännedom när eleverna lär sig spela gitarr, oavsett vilket stadium de går i.

2. Musikaliska uttryck
För att utforma kunskapskrav som ska fungera för att göra en sammantagen bedömning av en elevs kunskaper behöver Skolverket, ibland, finna breda formuleringar. Musikaliska uttryck i kunskapskravet för år 6 är en sådan formulering. Kunskapskravet ska kunna användas till att bedöma flera sorters kompositioner som på olika sätt relaterar till musik.

Kommentarmaterialets text:
”Att eleven komponerar musikaliska uttryck indikerar ett brett förhållningssätt i bedömningen. Det betyder att eleven inte behöver kunna komponera en hel låt. Det kan handla om kortare kompositioner som sträcker sig över några takter där musikaliska mönster sätts samman
till en form. En komposition kan också bestå av en kombination av olika musikaliska uttryck, till exempel om undervisningen har handlat om ljudkompositioner och grafiska partitur, eller om eleverna har komponerat en rörelsegestaltning utifrån olika musikaliska byggstenar.”

3. Egna musikaliska tankar
Det är ett korrekturfel som kommer att ändras. Tack för att ni uppmärksammade oss på detta!

4. Ensemblespel
I Lgr22 återfinns digitala verktyg i samma innehållspunkt som olika musikinstrument vilka också används för musicerande och musikskapande. Justeringen gjordes eftersom de digitala verktygen idag är en naturlig del av musikundervisningen. I Lgr22 finns de digitala verktygen även i lågstadiet. Eftersom ”digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck” är en innehållspunkt i förskoleklassens centrala innehåll är det en logisk progression att dessa verktyg även finns med i lågstadiet. Digitala verktyg står inte i konflikt med ensemblespel eller att på andra sätt musicera tillsammans.
Alla kunskapskrav i Lgr22 är mindre omfattande och detaljerade. I musiken innebär det bland annat attsamma kunskapskrav ska kunna användas till att bedöma elever både när de musicerar i grupp och enskilt. Det handlar inte om att lärarna behöver lägga mindre tid på ensemblespel.

5. Implementering
Stöd för implementering finns på skolverket.se. Där finns övergripande material med bland annat filmer,föreläsningar och diskussionsfrågor. Implementeringsmaterialet innefattar också ämnessidor med kursplaner, kommentarmaterial, jämförelsedokument samt ämnesspecifika
frågor för kollegiala samtal.
För ytterligare frågor och synpunkter vänder du dig lämpligast till Skolverkets Upplysningstjänst eller till vår presstjänst.

Vänligen
Pernilla Sundström Fast